Aσφαλιστικά Μέτρα Διατροφής - Μέτρο Διατροφής - Συνεπιμέλεια - Διευρυμένη Επικοινωνία

ΜΠρΘεσσ 2188/2023 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Διαδικασία: Ασφαλιστικών Μέτρων 

Δικαστής: Παναγιώτα Συριοπούλου Πρόεδρος Πρωτοδικών

[...] Η διευρυμένη επικοινωνία του γονέα με το τέκνο του, βάσει του νέου άρθρου 1520, έχει επιρροή στη διατροφή που οφείλει να καταβάλει στο γονέα με τον οποίο διαμένει συνήθως το τέκνο. [...]

 Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 ΑΚ, όπως αυτές ισχύουν, προκύπτει ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμη και εάν αυτό έχει περιουσία, της οποίας, όμως, τα εισοδήματα ή το προϊόν της εργασίας του ή άλλα τυχόν εισοδήματά του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και περιλαμβάνει τα αναγκαία για τη συντήρηση και εν γένει εκπαίδευσή του έξοδα. Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροι διαβίωσης, που ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη επιτήρησης και εκπαίδευσης και την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση του υποχρέου (ΑΠ 402/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 267/2020 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Για να καθοριστεί το ποσό της δικαιούμενης διατροφής αξιολογούνται κατ’ αρχήν τα εισοδήματα των γονέων από οποιαδήποτε πηγή και στη συνέχεια προσδιορίζονται οι ανάγκες του τέκνου, καθοριστικό δε στοιχείο είναι οι συνθήκες της ζωής του, δηλαδή οι όροι διαβίωσής του, χωρίς, όμως, να ικανοποιούνται παράλογες αξιώσεις (Παπαδοπούλας, Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου, II, σελ. 69, ΑΠ 1175/2020, ΑΠ 995/2019, ΑΠ 1156/2017, ΕφΠατρ 155/2021, ΕφΔωδ 112/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εκείνος από τους γονείς που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου μπορεί να συνυπολογίσει οτιδήποτε συνδέεται με την πραγματική διάθεση χρημάτων για τις ανάγκες του τέκνου, καθώς και την προσφορά προσωπικών υπηρεσιών για την περιποίηση και φροντίδα του, που είναι αποτιμητές σε χρήμα και άλλες παροχές σε είδος, που συνδέονται με τη συνοίκηση, η αποτίμηση των οποίων μπορεί να συνυπολογισθεί στην υποχρέωσή του για τη διατροφή του τέκνου (ΑΠ 1612/2017, ΑΠ 1048/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του νέου άρθρου 1520 «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου». Με την ως άνω ρύθμιση επιχειρείται η οριοθέτηση ενός ελάχιστου χρόνου επικοινωνίας του τέκνου με το γονέα που δεν διαμένει, που συμβάλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της ψυχικής υγείας του ανήλικου (Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4800/2021 για το νέο άρθρο 1520 ΑΚ). Ο εύλογος χρόνος επικοινωνίας τεκμαίρεται μαχητά, από μόνη τη γονεϊκή ιδιότητα ενός προσώπου, ότι πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον «στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου» του παιδιού. Η ως άνω διευρυμένη επικοινωνία του γονέα έχει επιρροή στη διατροφή που οφείλει να καταβάλει στο γονέα με τον οποίο διαμένει συνήθως το τέκνο, αφού είναι σαφές ότι αφενός ο δικαιούχος της επικοινωνίας προβαίνει σε μεγαλύτερες δαπάνες, έχοντας το παιδί μαζί του για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αφετέρου ο άλλος γονέας εξοικονομεί δαπάνες για τον ίδιο λόγο (Α. Βαλτούδης, Συνεπιμέλεια και εναλλασσόμενη κατοικία στο νέο οικογενειακό δίκαιο, ΕλλΔνη 2021, σελ.1007, Νικολόπουλο, Αλληλεπίδραση της καταβολής διατροφής ανηλίκου με την επιμέλεια και την παρεμπόδιση της επικοινωνίας, ΕφΑΔΠολΔ 2018, σελ 689, Κ. Φουντεδάκη, Το νέο δίκαιο των σχέσεων γονέων και παιδιών, εκδ. 2021, σελ 98). Ευλόγως δεν είναι δυνατό να συνυπολογιστούν όλα τα ποσά που διαθέτει ο δικαιούχος της επικοινωνίας προς το τέκνο προς εκδήλωση αισθημάτων αγάπης και εξ ιδίας βούλησης, αλλά είναι ανεπιεικές να γίνει δεκτό ότι ο δικαιούχος της επικοινωνίας και θα καταβάλλει το αναλογούν στις καταναλωτικές δαπάνες του παιδιού ποσό διατροφής και θα καλύπτει και ο ίδιος επιπλέον της διατροφής τις ίδιες δαπάνες, θεωρούμενες, ανεξάρτητα από το ύψος τους, ως απλές δωρεές επιβαλλόμενες από ηθικό καθήκον (Φουντεδάκη, ο.π σελ.98). Έτσι το ύψος της διατροφής πρέπει να υπολογίζεται βάσει του εισοδήματος και των δύο γονέων και να περιλαμβάνει επίσης το επιπλέον κόστος κατοικίας και μεταφοράς που συνεπάγεται αυτό το μοντέλο της διευρυμένης επικοινωνίας (βλ. ΜΠρΘεσ 317/2022 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Στην προκείμενη περίπτωση με την υπό κρίση αίτηση, κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου και του αιτήματός της, η ενήλικη αιτούσα ισχυρίζεται ότι η μετά του καθ’ ου η αίτηση, νομίμου συζύγου της, έγγαμη συμβίωσή τους έχει οριστικά διασπασθεί και επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητά για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων τους, των οποίων ασκεί εν τοις πράγμασι την επιμέλεια, να υποχρεωθεί ο καθ’ ου η αίτηση πατέρας τους να καταβάλλει προσωρινά, από την επίδοση της αίτησης, ως συνεισφορά στη διατροφή τους, το ποσό των 1.200,00 ευρώ κατά μήνα για τον Β. Κ. και το ποσό των 600,00 ευρώ κατά μήνα για τον Ι. Θ., εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός και με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση, διότι οι ανήλικοι δεν μπορούν να αυτοδιατραφούν λόγω της απορίας τους και της ανικανότητάς τους για εργασία, ενώ ο καθ’ ου η αίτηση πατέρας τους έχει τη δυνατότητα, κατά τα αναφερόμενα στο κρινόμενο δικόγραφο, να καλύψει μέρος των διατροφικών τους αναγκών. Ζητά, ακόμη, να καταδικαστεί ο καθ’ ου στα δικαστικά της έξοδα. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η ένδικη αίτηση αρμοδίως φέρεται, ως εκ της επικαλούμενης επείγουσας περίπτωσης, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. του ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του καθ’ ου, καθόσον εκτίθενται στο δικόγραφο αυτής η συγγενική σχέση ανήλικων αιτούντων και καθ’ ου η αίτηση, η έλλειψη εισοδημάτων των ανηλίκων και η αδυναμία τους να εργασθούν, τα περιουσιακά στοιχεία του καθ' ου η αίτηση γονέα τους, οι ανάγκες τους, που είναι προσδιοριστικές του ύψους της διατροφής, η οποία πρέπει να τους καταβληθεί και το αιτούμενο για όλες αυτές τις ανάγκες τους συνολικό ύψος της δαπάνης, που αποτελεί την ανάλογη διατροφή τους, χωρίς να απαιτείται να προσδιορίζεται στο δικόγραφό της με ακρίβεια και το απαραίτητο για την κάλυψη κάθε επί μέρους ανάγκης τους, που προκύπτει από τις συνθήκες της ζωής τους, χρηματικό ποσό καθώς και τα εισοδήματα και οι οικονομική δυνατότητα και του άλλου γονέα και οι συγκεκριμένες δαπάνες που βαρύνουν καθέναν από τους γονείς. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 1498, 1510, 1518 του ΑΚ, 728 επ., 176 του ΚΠολΔ και, επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη από την διάταξη του άρθρου 611 ΚΠολΔ προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η οποία απέτυχε. Πρέπει να σημειωθεί, ακόμη, ότι από τις διατάξεις των άρθρων 64 παρ. 1 και 118 αρ. 3 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι επί αίτησης, ασκούμενης από νόμιμο αντιπρόσωπο φυσικού προσώπου που στερείται της ικανότητας να παραστεί το ίδιο στο Δικαστήριο, εφόσον από το περιεχόμενο και το αιτητικό του σχετικού δικογράφου προκύπτει το όνομα του αντιπροσωπευομένου ανίκανου προσώπου και η ιδιότητα του αιτούντος ως νόμιμου αντιπροσώπου του, με την οποία ασκείται η αίτηση για λογαριασμό του προσώπου αυτού, δεν είναι άκυρο το δικόγραφο εκ του ότι τυχόν δεν αναγράφονται στην επικεφαλίδα του τα στοιχεία αυτά, ούτε η μη αναγραφή των παραπάνω στοιχείων στην επικεφαλίδα του έχει την έννοια ότι η αίτηση ασκείται από τον αιτούντα ατομικά για τον εαυτό του, ώστε να γεννάται ζήτημα ενεργητικής νομιμοποίησής του (ΕφΠειρ 538/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαρ 113/2004 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2004.331, ΕφΔωδ 231/2003 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Β. Βαθρακοκοίλης υπό το άρθρο 118, αρ. 56, σελ. 742). Στην προκειμένη περίπτωση, από το όλο περιεχόμενο και αιτητικό της κρινόμενης αίτησης προσωρινής επιδίκασης διατροφής ανηλίκων τέκνων προκύπτει σαφώς ότι αυτή έχει ασκηθεί από την αιτούσα με την ιδιότητά της ως νόμιμης εκπροσώπου των ανηλίκων τέκνων της Β. Κ. και Ι. Θ.. Συνεπώς, η αιτούσα νομιμοποιείται ενεργητικά στην άσκηση της αίτησης για τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα της, παρά το ότι στην επικεφαλίδα του δικογράφου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η κατοικία της ίδιας, χωρίς, να αναγράφεται η παραπάνω ιδιότητά της.

Από την κατάθεση των μαρτύρων των διαδίκων, Σ. του Σ. και Ε. του Σ., των αιτούντων και του καθ’ ου η αίτηση αντίστοιχα, που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, την εκτίμηση των ισχυρισμών των διαδίκων και τα έγγραφα που προσκόμισαν, πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Η Ε. του Β. και ο καθ’ ου η αίτηση τέλεσαν την 7-11-2001 νόμιμο γάμο κατά τον πολιτικό τύπο, ο οποίος την 25-8-2002 ιερολογήθηκε κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στη Θεσσαλονίκη και από τον οποίο απέκτησαν τρία τέκνα, τον Γ. ήδη ενήλικο (19 ετών), και τους ανήλικους σήμερα Β. και Ι. , που γεννήθηκαν την 16-5-2005 και 9-7-2015 αντίστοιχα. Η έγγαμη συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάστηκε οριστικά κατά μήνα Αύγουστο του έτους 2022. Με το από 3-10-2022 ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής της διαφοράς στη διαδικασία της διαμεσολάβησης κατά τις διατάξεις του Ν 4640/2019, σε συνδυασμό με το από 4-10-2022 πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης, που συντάχθηκε σχετικά, οι γονείς των ανηλίκων συναποφάσισαν ότι θα ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα αυτών. Αναφορικά με την επιμέλεια των ανηλίκων συμφωνήθηκε η συνεπιμέλεια, ενώ ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα τους με αυτούς. Σημειώνεται ότι η αιτούσα, ως ο γονέας με τον οποίο διαμένουν τα τέκνα, έχει την εξουσία να παρίσταται για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της, που είναι οι διάδικοι, και εκπροσωπεί αυτά στην προκείμενη δίκη διατροφής, παρότι η άσκηση της επιμέλειας ανήκει και στους δύο γονείς (σχ. ΑΠ 402/2020 ΝοΒ 2021.80, ΑΠ 823/2000 ΠειρΝομ 2002.133). Περαιτέρω, οι ανήλικοι στερούνται προσοδοφόρου περιουσίας και εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή, λόγω δε της ηλικίας και των αναγκών της εκπαίδευσής τους δεν μπορούν να ασκήσουν βιοποριστική εργασία. Ο Β. είναι μαθητής της Γ' τάξης του Λυκείου, παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα έκθεσης, μαθηματικών, φυσικής και χημείας, για την ενίσχυση της σχολικής του επίδοσής της σε αυτά στα πλαίσια της προετοιμασίας του για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με μηνιαία δαπάνη 800,00 ευρώ, ενώ η δαπάνη ορθοδοντικής θεραπείας, στην οποία υποβάλλεται, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.500,00 ευρώ. Ο Ι. είναι μαθητής της Β' τάξης του Δημοτικού Σχολείου, παρακολουθεί μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας με μηνιαία δαπάνη 20,00 ευρώ, γυμνάζεται σε αθλητικό σύλλογο με μηνιαία δαπάνη 40,00 ευρώ, ενώ η δαπάνη των συνεδριών με παιδοψυχολόγο, στις οποίες συμμετέχει, ανέρχεται στο ποσό των 60,00 ευρώ κατά μήνα. Οι προς ένδυση, διατροφή, εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία και εν γένει συντήρησή τους δαπάνες είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων τους, της ίδιας, από την άποψη των οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους, κατάστασης. Τις ανάγκες τους αυτές δεν μπορούν να καλύψουν με τις δικές τους δυνάμεις και, επομένως, έχουν δικαίωμα διατροφής σε χρήμα, κατά μήνα προκαταβαλλόμενης, έναντι των γονέων τους, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις σύμφωνα με τα άρθρα 1486 παρ. 2 και 1489 παρ. 2 ΑΚ. Ειδικότερα, ο καθ’ ου η αίτηση πατέρας τους είναι αναπληρωτής καθηγητής ... Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μηνιαίες αποδοχές 1.850,00 ευρώ, από την άσκηση δικηγορίας λαμβάνει έσοδα που δεν υπολείπονται του ποσού των 4.000,00 ευρώ κατά μήνα και από την εκμίσθωση ακινήτων λαμβάνει μηνιαίως το συνολικό ποσό των 1.445,00 ευρώ. Είναι α) κύριος οικοπέδου, κείμενου στο ΔΔ ...... Νομού Χαλκιδικής, εμβαδού 500,00 τετραγωνικών μέτρων, β) διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου της επί της οδού ..... στη Θεσσαλονίκη κείμενης πολυκατοικίας, εμβαδού 70,00 τετραγωνικών μέτρων, γ) συγκύριος σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μονοκατοικίας εμβαδού 53,02 τετραγωνικών μέτρων, κείμενης εντός οικοπέδου εμβαδού 303,00 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται εντός οικισμού στο ΔΔ ..... Νομού Χαλκιδικής, δ) συγκύριος σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος του έκτου ορόφου της επί της οδού .....στη Θεσσαλονίκη κείμενης πολυκατοικίας, εμβαδού 156,00 τετραγωνικών μέτρων, ε) συγκύριος σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος του τρίτου ορόφου της επί της οδού ..... στη Θεσσαλονίκη κείμενης πολυκατοικίας, εμβαδού 107,00 τετραγωνικών μέτρων, στ) συγκύριος σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος του έβδομου ορόφου της επί της οδού ..... στη Θεσσαλονίκη κείμενης πολυκατοικίας, εμβαδού 45,00 τετραγωνικών μέτρων, ζ) συγκύριος σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου της επί της οδού ..... στη Θεσσαλονίκη κείμενης πολυκατοικίας, εμβαδού 19,00 τετραγωνικών μέτρων, η) κύριος ισόγειας οικίας, εμβαδού 37,40 τετραγωνικών μέτρων, επί της οδού ..... στη Θεσσαλονίκη, θ) κύριος αποθήκης εμβαδού 108,00 τετραγωνικών μέτρων, στο υπόγειο της επί της οδού ..... κείμενης πολυκατοικίας, ι) κύριος γηπέδου επιφάνειας 2.846,33 τετραγωνικών μέτρων, πολυετούς καλλιέργειας, στο ΔΔ ...... στο Νομό Χανίων, ια) κύριος γηπέδου επιφάνειας 1.650,00 τετραγωνικών μέτρων, πολυετούς καλλιέργειας, στο ΔΔ ..... στο Νομό Χανίων, ιβ) δικαιούχος επικαρπίας διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου της επί της συμβολής των οδών ... και ..... στη ΔΕ ..... του Δήμου Νεάπολης Συκεών Π.Ε. Θεσσαλονίκης κείμενης πολυκατοικίας. Ακόμη, είναι κύριος των ΙΧΕ αυτοκινήτων με αριθμούς κυκλοφορίας α) ....., 1598 κ.εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2011, β) ...., 1587 κ.εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2007, γ) ....., 1573 κ.εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 1986 και δ) ....., 1991 κ.εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 1976. Διαμένει στο ως άνω υπό στοιχείο (β) διαμέρισμα κυριότητάς του, που βρίσκεται στην επί της οδού .. στη Θεσσαλονίκη κείμενη πολυκατοικία και δεν βαρύνεται με δαπάνες στέγασης, αλλά βαρύνεται με τις λειτουργικές δαπάνες της οικίας αυτής και τις συνήθεις για διατροφή και συντήρησή του δαπάνες. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει και δεν βαρύνεται κατά νόμο με την υποχρέωση διατροφής άλλων προσώπων, πλην των αιτούντων ανήλικων τέκνων του και τη συμμετοχή του στις δαπάνες διαβίωσης του ενήλικου τέκνου του, που σπουδάζει στην Αθήνα. Η μητέρα των ανηλίκων δραστηριοποιείται στον τομέα των εκδόσεων στη Θεσσαλονίκη, από δε τη δραστηριότητά της αυτή οι μηνιαίες αποδοχές της δεν υπολείπονται του ποσού των 2.000,00 ευρώ, ενώ από εκμίσθωση ακινήτων λαμβάνει 1.775,00 ευρώ κατά μήνα. Είναι 1) συγκυρία κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επαγγελματικού χώρου του ισογείου της επί της οδού ..... στην Αθήνα κείμενης πολυκατοικίας, εμβαδού 61,80 τετραγωνικών μέτρων, 2) ψιλή κυρία διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου της επί της οδού ...... στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης κείμενης πολυκατοικίας, εμβαδού 60,44 τετραγωνικών μέτρων, 3) συγκυρία κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μονοκατοικίας, εμβαδού 53,02 τετραγωνικών μέτρων, στη .... Χαλκιδικής, 4) συγκυρία κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος του έκτου ορόφου της επί της οδού ...... στη Θεσσαλονίκη κείμενης πολυκατοικίας, εμβαδού 156,00 τετραγωνικών μέτρων, 5) συγκυρία κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος του τρίτου ορόφου της επί της οδού ..... στη Θεσσαλονίκη κείμενης πολυκατοικίας, εμβαδού 107,00 τετραγωνικών μέτρων, 6) συγκυρία κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος του έβδομου ορόφου της επί της οδού ..... στη Θεσσαλονίκη κείμενης πολυκατοικίας, εμβαδού 45,00 τετραγωνικών μέτρων, 7) συγκυρία σε ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος του ισογείου ορόφου της επί της οδού ...... στη Θεσσαλονίκη κείμενης πολυκατοικίας, εμβαδού 58,50 τετραγωνικών μέτρων, 8) συγκυρία σε ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος του ισογείου ορόφου της επί της οδού ..... στη Θεσσαλονίκη κείμενης πολυκατοικίας, εμβαδού 47,00 τετραγωνικών μέτρων, 9) συγκυρία σε ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου επαγγελματικού χώρου του ισογείου ορόφου της επί της οδού ..... στην Αθήνα κείμενης πολυκατοικίας, εμβαδού 45,52 τετραγωνικών μέτρων, 10) συγκυρία σε ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου της επί της οδού ...... στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης κείμενης πολυκατοικίας, εμβαδού 74,61 τετραγωνικών μέτρων, 11) συγκυρία σε ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου θέσης στάθμευσης στο ισόγειο της επί της οδού ...... στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης κείμενης πολυκατοικίας, εμβαδού 12,00 τετραγωνικών μέτρων, 12) συγκυρία σε ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου οικοπέδου εμβαδού 220,09 τετραγωνικών μέτρων κείμενου επί της οδού ...... στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 13) συγκυρία σε ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος στην ..... Χαλκιδικής, εμβαδού 25,00 τετραγωνικών μέτρων, 14) συγκυρία σε ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου μονοκατοικίας εμβαδού 66,00 τετραγωνικών μέτρων, εντός οικοπέδου επιφάνειας 669,00 τετραγωνικών μέτρων στην ..... Ν. Τένεδο Χαλκιδικής, 15) συγκυρία σε ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου αποθήκης εμβαδού 100,00 τετραγωνικών μέτρων σε αγροτεμάχιο στην .... Ν. Τένεδο Χαλκιδικής, 16) συγκυρία σε ποσοστό 18,75% εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου έκτασης 8.736,00 τετραγωνικών μέτρων, στην ..... Ν. Τένεδο Χαλκιδικής, 17) συγκυρία σε ποσοστό 18,75% εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου έκτασης 2.996,00 τετραγωνικών μέτρων, στην ..... Ν. Τένεδο Χαλκιδικής, 18) συγκυρία σε ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου έκτασης 2.375,00 τετραγωνικών μέτρων, στην ..... Ν. Τένεδο Χαλκιδικής, 19) συγκυρία σε ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου έκτασης 2.000,00 τετραγωνικών μέτρων, στην ..... Ν. Τένεδο Χαλκιδικής, 20) συγκυρία σε ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου έκτασης 2.002,00 τετραγωνικών μέτρων, στην ..... Ν. Τένεδο Χαλκιδικής, 21) συγκυρία σε ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου έκτασης 8.998,00 τετραγωνικών μέτρων, στην ..... Ν. Τένεδο Χαλκιδικής, 22) συγκυρία σε ποσοστό 36,08% εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου έκτασης 26.555,00 τετραγωνικών μέτρων, με τα εντός αυτού γεωργικά κτίσματα εμβαδού 100,00 τετραγωνικών μέτρων, στην ..... Ν. Χαλκιδικής και 23) συγκυρία σε ποσοστό 7,15% εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου έκτασης 13.750,00 τετραγωνικών μέτρων, στην .....Χαλκιδικής. Άλλη περιουσία και εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει και δεν βαρύνεται κατά νόμο με την υποχρέωση διατροφής άλλων προσώπων πλην των αιτούντων ανήλικων τέκνων της και τις συνήθεις για διατροφή και συντήρησή της δαπάνες, καθώς και τη συμμετοχή της στις δαπάνες διαβίωσης του ενήλικου τέκνου της, που σπουδάζει στην Αθήνα. Διαμένει με τα ανήλικα τέκνα της στο ως άνω διαμέρισμα του έκτου ορόφου της επί της οδού ..... στη Θεσσαλονίκη κείμενης πολυκατοικίας, συγκυριότητάς της και του καθ’ ου η αίτηση, το οποίο αποτελούσε την οικογενειακή στέγη, και δεν βαρύνεται με δαπάνες στέγασης, βαρύνεται, όμως, με τη συμμετοχή της στις λειτουργικές δαπάνες της κατοικίας αυτής. Με βάση όλα τα προαναφερόμενα, το Δικαστήριο κρίνει ότι για την ανάλογη με τις ανάγκες των ανήλικων αιτούντων διατροφή, όπως αυτές προκύπτουν από τις σημερινές συνθήκες της ζωής τους και, συγκεκριμένα, τις ανάγκες τους για ένδυση, διατροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και εν γένει συντήρησή τους, απαιτείται, εν όψει και της οικονομικής και προσωπικής κατάστασης των γονέων τους, ποσό 1.400,00 ευρώ κατά μήνα για τον Β. και ποσό 550,00 ευρώ για τον Ι. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η, ως εκ της εκεί διαβίωσής τους, προκύπτουσα επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων της κατοικίας, όπου διαμένουν με τη μητέρα τους, τα οποία φέρει η τελευταία. Με βάση την προαναφερθείσα οικονομική του δυνατότητα και την προσωπική του κατάσταση, συσχετιζόμενη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση της μητέρας τους και αφού επισημανθεί ότι αυτός θα καλύπτει απευθείας τις καταναλωτικές δαπάνες διαβίωσης του ανήλικου Ι. κατά το χρόνο της επικοινωνίας μαζί του, 1/3 του συνολικού χρόνου του παιδιού, όπως συμφωνήθηκε με το ως άνω από 3-10-2022 ιδιωτικό συμφωνητικό, οι οποίες υπολογίζονται στο ποσό των 50,00 ευρώ κατά μήνα, ο πατέρας των ανήλικων είναι σε θέση να καλύψει από το απαιτούμενο για τη διατροφή τους ποσό το μερικότερο κονδύλιο των 750,00 ευρώ μηνιαίως για τον Β. και των 250,00 ευρώ για τον Ι. , ενώ το υπόλοιπο αναγκαίο για τη διατροφή των ανήλικων ποσό καλύπτεται ήδη από τη μητέρα τους, η οποία έχουσα κατά νόμο (άρθρο 1489 παρ. 2 του ΑΚ) συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων της υποχρέωση διατροφής τους, συνδράμει στην ανατροφή τους με την προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών και των λοιπών, συνδεομένων με τη συνοίκησή τους, παροχών και με το προσωπικό της εισόδημα. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και δεδομένου ότι είναι πρόδηλη η ανάγκη των ανήλικων αιτούντων για άμεση από πλευράς του καθ’ ου η αίτηση πατέρα τους καταβολή της προσδιορισθείσης στο προαναφερόμενο ύψος διατροφής τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μη επιδεχόμενες αναβολή βιοτικές τους ανάγκες, πρέπει, απορριπτομένου ως ουσία αβάσιμου του ισχυρισμού του καθ’ ου η αίτηση περί μη συνδρομής επείγουσας περίπτωσης, η ένδικη αίτηση να γίνει, εν μέρει δεκτή και ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Μέρος των δικαστικών εξόδων της αιτούσας, λόγω της εν μέρει νίκης της στην προκειμένη δίκη, πρέπει να επιβληθεί σε βάρος του καθ’ ου η αίτηση (άρθρο 178 παρ. 1 του ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει προσωρινά, εντεύθεν της κοινοποιήσεως της αιτήσεως, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε ημερολογιακού μήνα και με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση, στους αιτούντες ανήλικα τέκνα του, Β. Κ. και Ι. Θ., όπως εκπροσωπούνται από τη μητέρα τους, ως συνεισφορά στη διατροφή τους, το ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ κατά μήνα για τον Β. Κ. και το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ κατά μήνα για τον Ι. Θ..

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων της αιτούσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στη Θεσσαλονίκη, την 15 Φεβρουαρίου 2023, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων, παρουσία και της Γραμματέως Μαρίας Μουμτζάκη και θεωρήθηκε αυθημερόν.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ανακοινώσεις

  • Στατιστικά στοιχεία για το οικογενειακό δίκαιο 2017-2018

    Επισυνάπτεται το από 07.10.2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

  • Οι θέσεις της ΕΟΔ επί του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης για την (συν)επιμέλεια τέκνων

    Ενόψει του διαλόγου που διεξάγεται για το ζήτημα της συνεπιμέλειας, η ΕΟΔ  καταθέτει στη δημόσια συζήτηση ορισμένες απόψεις και διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες.

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..