Καταστατικό

του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

ΑΡΘΡΟ 1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΕΔΡΑ

Με το παρόν ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» με έδρα την Αθήνα, (Μαυρομιχάλη 23, Γραφεία ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ).

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Σωματείου είναι:

α) Η συνεργασία των ασχολουμένων στην ημεδαπή και αλλοδαπή με τη θεωρητική επεξεργασία, ανάπτυξη και προώθηση του Οικογενειακού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και η συμβολή για τη βελτίωση της νομοθεσίας, την ερμηνεία και τη δικαστηριακή πρακτική ως προς την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του οικογενειακού δικαίου.

β) Η επικοινωνία και η συνεργασία με άλλες ομοευδείς ενώσεις και σωματεία που ασχολούνται με τα θέματα του Οικογενειακού Δικαίου, ουσιαστικά και δικονομικά.

γ) Η μελέτη και η ανάδειξη των προβλημάτων από την εφαρμογή των διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου στον ευρύτερο χώρο της νομικής επιστήμης, αλλά και της κοινωνίας, η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς και η διαμόρφωση σύγχρονων και εποικοδομητικών προτάσεων για την αντιμετώπιση των ανακυπτόντων ζητημάτων.

δ) Η επαφή, συνεργασία και παρέμβαση στους διάφορους φορείς κρατικούς ή ιδιωτικούς, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού για την προαγωγή των προηγουμένων δράσεων.

ε) Η δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου, βιβλιοθήκης κλπ. για τα θέματα του Οικογενειακού Δικαίου.

στ) Η συμμετοχή των μελών σε κάθε μορφή δράσης για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου είναι:

α) Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, ημερίδων, συζητήσεων, μελετών, δημοσιεύσεων, κινηματογραφικών προβολών, εκθέσεων, κ.λ.π.

 1. Η σύσταση ομάδων εργασίας – μελέτης για ειδικά θέματα του Οικογενειακού Δικαίου ή άλλων δικαίων που σχετίζονται μ’ αυτό.
 2. Η  διοργάνωση άλλων εκδηλώσεων για τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών και ενδιαφερομένων και για την ψυχαγωγία τους.
 3. Η ίδρυση εντευκτηρίου.
 4. Η έκδοση ενημερωτικού δελτίου και άλλων εντύπων σχετικών με τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα του Σωματείου.
 5. Η προκήρυξη διαγωνισμών μεταξύ νέων κυρίως επιστημόνων για τη συγγραφή μελετών σε θέματα του Οικογενειακού Δικαίου.
 6. Η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, με στόχο τη διασύνδεση με άλλες ενώσεις ή σωματεία ανάλογων δραστηριοτήτων και προσανατολισμών.
 7. Η χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές ή πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κριθεί ότι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών του.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σωματείου μπορεί να είναι καθηγητές ημεδαπών ή αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δικηγόροι, δικαστικοί λειτουργοί οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας δικαστηρίων, συμβολαιογράφοι, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες στα προβλήματα της οικογένειας, και διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη είναι τα ιδρυτικά μέλη, καθώς και όλα όσα εισέρχονται κατά το άρθρο 5 του παρόντος. Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ψήφου. Τα τακτικά μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα κατά την ημέρα των εκλογών έχουν δικαίωμα να εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή του Σωματείου. 

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Δ.Σ., όσοι προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στην κατεύθυνση της ευόδωσης των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, αλλά ούτε δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εκτός αν είναι ταυτοχρόνως και τακτικά μέλη. Απολαμβάνουν εθιμοτυπικά ιδιαίτερη μεταχείριση και μπορούν να προεδρεύουν, εφόσον κληθούν, στις Γενικές Συνελεύσεις.

Τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το καταστατικό του Σωματείου και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ.

Tέλος τα μέλη του Σωματείου είναι μεταξύ τους ισότιμα και έχουν το δικαίωμα λόγου, ελέγχου και κριτικής στις Γενικές Συνελεύσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΙΣΔΟΧΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Η εισδοχή μελών γίνεται με έγγραφη αίτηση του υποψηφίου εφόσον υπάρχει σχετική έγγραφη και υπογεγραμμένη πρόταση τριών (3) μελών του Σωματείου και με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των τακτικών μελών του. Από την ημέρα που θα καταβληθεί το αναφερόμενο στο άρθρο 6 του παρόντος ποσό ο αιτών γίνεται μέλος του Σωματείου και εγγράφεται στο Μητρώο μελών.

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο, αφού καταθέσει στο Δ.Σ. σχετική γραπτή δήλωσή του.

Με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφεται από το Σωματείο το μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές δύο ετών εφόσον οχλήθηκε εγγράφως ή ηλεκτρονικά δύο (2) τουλάχιστον φορές.

Με απόφαση της Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ.,  διαγράφεται από το Σωματείο το μέλος που η συμπεριφορά του κρίνεται επιβλαβής για το Σωματείο ή συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος.

Το διαγραφέν μέλος μπορεί να επανεγγραφεί εφόσον ο λόγος της διαγραφής του.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις προς το Σωματείο υποχρεώσεις τους δικαιούνται:

α) Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν στις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες.

β) Να υποβάλουν μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφες προτάσεις σχετιζόμενες με τους σκοπούς του Σωματείου και τα μέσα επίτευξής τους.

Τα μέλη υποχρεούνται:

α) Να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή όπως και όταν αυτή καθορίζεται.

β) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Σωματείου είναι:

α) Κάθε υπαίτια παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τα σωματεία.

β) Διαγωγή που αντίκειται στους σκοπούς του Σωματείου ή εκθέτει αυτό στο κοινό.

γ) Αναξιοπρεπής συμπεριφορά στον δημόσιο ή ιδιωτικό βίο τους.

Οι πειθαρχικές ποινές είναι η σύσταση, η επίπληξη, το πρόστιμο μέχρι € 100, που μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ., η προσωρινή ή οριστική αποβολή ή έκπτωση από την ιδιότητα μέλους του Σωματείου.

Η πειθαρχική απόφαση εκδίδεται από το Δ.Σ., που είναι το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, ουδεμία δε ποινή μπορεί να επιβληθεί αν προηγουμένως το μέλος δεν κλητεύθηκε εγγράφως για απολογία. Η κλήτευση πρέπει να γίνεται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ. και μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Σωματείου είναι:

α) Η συνδρομή των μελών του και το δικαίωμα εγγραφής.

β) Οι εθελοντικές εισφορές των μελών και οι επιχορηγήσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα Ελλάδος και Εξωτερικού.

γ) Οι δωρεές και τα κληροδοτήματα.

δ) Τα τυχόν έσοδα από τις επιστημονικές – ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και δραστηριότητές του.

ε) Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο Σωματείο.

Η ετήσια συνδρομή ορίζεται στο ποσό των € 50, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν τη συνδρομή τους εντός του πρώτου διμήνου εκάστου έτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Εξελεγκτική Επιτροπή (Εξ.Ε.)

Κατά τη διαδικασία ίδρυσης του Σωματείου και μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, η διεκπεραίωση των θεμάτων γίνεται από εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή, αποτελουμένη από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος, η οποία παραδίδει στην Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν μόνον τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις προς το Σωματείο υποχρεώσεις τους, συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο κατά τον μήνα Οκτώβριο και έκτακτα:

α) όποτε το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. το οποίο καθορίζει και τα θέματα προς συζήτηση,

β) αν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. όπου αναφέρονται και τα θέματα προς συζήτηση,

γ) αν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. όπου αναφέρονται και τα θέματα προς συζήτηση.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 μέρες από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει το Δ.Σ. για τον ορισμό της ημερομηνίας σύγκλησης της Γ.Σ. που δεν πρέπει να είναι αργότερα από τον ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στις εφημερίδες ή με ατομικές προσκλήσεις (αποστελλόμενες και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε η Γ.Σ.  Η ανακοίνωση – πρόσκληση αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ., την ημερήσια διάταξη, καθώς και μνεία του χρόνου (μεταξύ επτά (7) και εικοσιμίας (21) ημερών) και τόπου επανάληψης της συνεδρίασης σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται από το Δ.Σ.

Κάθε μέλος μπορεί να παραστεί στη Γ.Σ. είτε αυτοπρόσωπα, είτε να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος αρκεί να υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότησή του. Μέλος που παρίσταται αυτοπρόσωπα δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από δύο μέλη.

Η Γ.Σ. έχει απαρτία εφόσον παρίσταται σ’ αυτήν το ήμισυ (1/2) των οικονομικώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, σε περίπτωση δε μη επίτευξης της απαρτίας αυτής, πλην των περιπτώσεων τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου, η επαναλαμβανόμενη Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

Την Γ.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή Επίτιμο Μέλος με προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματός του ο Πρόεδρος που εκλέγεται για τον σκοπό αυτό από τη Γ.Σ.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών, πλην των περιπτώσεων τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου. 

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου, ελέγχει και εγκρίνει τις οποιεσδήποτε πράξεις του Δ.Σ., τον απολογισμό του προηγούμενου και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, την έκθεση της Εξελεγκτικής επιτροπής και εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από εννιαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια από τη Τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων με σχετική πλειοψηφία και είναι επανεκλέξιμα. Οι επιλαχόντες και μέχρι του αριθμού των τακτικών μελών του Δ.Σ. αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της επιτυχίας.

Το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση που γίνεται το αργότερο σε μία εβδομάδα από την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπρόεδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερα (4) Μέλη, καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά Μέλη.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του χάνει τη θέση του, ύστερα από απόφαση των λοιπών μελών του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται με ανοικτή ψηφοφορία, τη δε κενωθείσα θέση λαμβάνει ο πρώτος στη σειρά των αναπληρωματικών, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ..

Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης κάποιου από τα μέλη του Δ.Σ., το Δ.Σ. συμπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος και επανασυγκροτείται σε σώμα.

Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά αρνούνται και εφόσον ο αριθμός των τακτικών μελών του Δ.Σ. δεν ανέρχεται σε εννέα (9), συγκαλείται Έκτακτη Εκλογική Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και όλων των υπολοίπων αιρετών οργάνων.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει κατά τακτικά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από το ίδιο. Έκτακτα συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου του ή εφόσον το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, καθορίζοντας και τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) μέρες από την επίδοση σ’ αυτόν της αίτησης να καλέσει το Δ.Σ. σε συνεδρίαση.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα πέντε (5) από τα εννέα μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του Προέδρου.

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. διοικεί τις υποθέσεις του Σωματείου, διαχειρίζεται την περιουσία του και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη λειτουργία και τους σκοπούς του Σωματείου, εφόσον από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. 

Το Δ.Σ. συντάσσει, μετά από εισήγηση του Ταμία, τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό, οι οποίοι υποβάλλονται στη Γ.Σ., η οποία συνέρχεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν τον Φεβρουάριο εκάστου έτους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε Αρχή ή Δικαστήριο και σε όλες  τις  σχέσεις  του  Σωματείου  με  τρίτους, συγκαλεί  το Δ.Σ. και  προεδρεύει σ’ αυτό, υπογράφει τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, προεδρεύει στις Γ.Σ., φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο σε κάθε περίπτωση απουσίας του και σε κάθε αρμοδιότητά του.

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, διεξάγει την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί το μητρώο μελών και το πρωτόκολλο εγγράφων, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.. Για τους σκοπούς αυτούς τηρεί τα εξής βιβλία:

α) Βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

β) Βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.

γ) Βιβλίο μητρώου μελών του Σωματείου.

δ) Πρωτόκολλο εγγράφων και αλληλογραφίας.

Τον Γενικό Γραμματέα κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ., που ορίζει το Δ.Σ..

Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, ενεργεί τις εισπράξεις, εκδίδει τις αντίστοιχες διπλότυπες αποδείξεις και εκτελεί τις πληρωμές, βάσει των αντίστοιχων ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Τηρεί τα απαιτούμενα διαχειριστικά βιβλία και κρατά στα χέρια του ποσό μέχρι € 3.000 (το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση του Δ.Σ.), τα δε υπόλοιπα τα καταθέτει στα ονόματα των Προέδρου και Ταμία σε τραπεζικό λογαριασμό. Ανάληψη από τον λογαριασμό αυτό γίνεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ., που ορίζει το Δ.Σ.

Για τον συντονισμό των τμημάτων, δραστηριοτήτων του Σωματείου το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να ορίσει ένα μέλος του ως Γενικό Συντονιστή.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια, μαζί με το Δ.Σ., και την Εξελεγκτική Επιτροπή (Εξ.Ε.), η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη και αντικείμενό της είναι να ελέγχει και να επιβλέπει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και του Ταμία.

Η Εξ.Ε. μέσα σε μία εβδομάδα από την εκλογή της συνεδριάζει και εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος την εκπροσωπεί.

Η Εξ.Ε. συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ., την οποία υποβάλλει στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά το τέλος της συζήτησης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον υπάρχει θέμα εκλογών, εκλέγει Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή (Εφ.Ε.) η οποία:

α) παραλαμβάνει όλα τα σχετικά με την διοίκηση (βιβλία, έγγραφα, ταμείο, κλπ.),

β) διεξάγει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξ.Ε. την ίδια μέρα ή ύστερα από σχετική απόφαση της Γ.Σ. σε άλλη οριζόμενη ημερομηνία. 

Όσοι επιθυμούν και έχουν δικαίωμα βάσει του καταστατικού να θέσουν υποψηφιότητα για τα παραπάνω όργανα, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς την Εφ.Ε..

Η προθεσμία (τουλάχιστον ημίωρη) υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει με την ανακοίνωση τους από την Εφ.Ε.

Στη συνέχεια η Εφ.Ε. συντάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά στο ψηφοδέλτιο, χωριστά για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.

Η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει από ένα ως πέντε (1-5) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και από έναν ως τρεις (1-3) σταυρούς προτίμησης για την Ε.Ε.. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται αυθημερόν. Εκλέγονται για το Δ.Σ. εννέα (9) τακτικά μέλη και εννέα (9) αναπληρωματικά. Εκλέγονται επίσης για την Εξ.Ε. τρία (3) τακτικά μέλη και μέχρι δύο (2) αναπληρωματικά. 

Η Εφ.Ε. συγκαλεί εντός εβδομάδος το Δ.Σ. σε συνεδρίαση με θέμα την συγκρότηση αυτού σε σώμα.

Η Εφ.Ε. εκπροσωπεί τον σύλλογο μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει αυθημερόν από την Εφ.Ε. όλα τα σχετικά με διοίκηση (βιβλία, έγγραφα, ταμείο κλπ.).

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού και η διάλυση του Σωματείου αποφασίζονται από την Γ.Σ.

Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων ακόμη και στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση. (Τα κλάσματα στρογγυλεύονται στον επόμενο ακέραιο αριθμό).

Το Σωματείο διαλύεται όταν ο αριθμός των τακτικών μελών του μειωθεί κάτω των δέκα (10) ή δεν πραγματοποιηθεί Γ.Σ. επί διετία. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται σε φορέα που θα αποφασίσει η Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα με την επωνυμία του «ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» και το έτος ίδρυσής του.

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικά και των τυχόν ειδικών νόμων.

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από δεκαοκτώ (18) άρθρα και αφού συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ’ αριθμό και στο σύνολό του υπογράφεται από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 19

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και μέχρι τη διεξαγωγή των πρώτων αρχαιρεσιών αποτελείται από τους:

α) Πρόεδρο: κ.Σ.Γαβρά, Αντιπρόεδρο Α.Π. ε.τ.,

β) Αντιπρόεδρους: κ.κ.Μ.Σταθόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Θ.Παπαχρίστου, Καθηγητή Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,

γ) Γενικό Γραμματέα: κ. Γ. Τέντε, Εισαγγελέα του Α.Π.

δ) Ταμία: κ.Κ. Κουτσουλέλο, δικηγόρο Αθηνών,

ε) Μέλη: κ.κ. Κ. Βλαχάκη, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, Λάουρα Μαράτου- Αλιμπράντη, Διευθύντρια Ερευνών Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Κ. Παναγόπουλο, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, δικηγόρου Αθηνών Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Για τα νέα μέλη του Σωματείου το ποσό των € 50 περιλαμβάνει τόσο την  εγγραφή, όσο και την ετήσια συνδρομή. 

 

Αθήνα  17  Δεκεμβρίου 2012

Ανακοινώσεις

 • Στατιστικά στοιχεία για το οικογενειακό δίκαιο 2017-2018

  Επισυνάπτεται το από 07.10.2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 • Οι θέσεις της ΕΟΔ επί του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης για την (συν)επιμέλεια τέκνων

  Ενόψει του διαλόγου που διεξάγεται για το ζήτημα της συνεπιμέλειας, η ΕΟΔ  καταθέτει στη δημόσια συζήτηση ορισμένες απόψεις και διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες.

 • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

  Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..