Σύμφωνο συμβίωσης

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

 

- Αγαλλοπούλου Π., Οι περιουσιακές σχέσεις μεταξύ των συμβιούντων και μεταξύ των συμβιούντων και τρίτων μετά το Ν 3719/2008, ΕφΑΔ 2009,6. 

- Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη Ι., Η εξώγαμη συμβίωση, 1984. 

- Η ίδια, Η επίδραση της εξώγαμης συμβίωσης στο δικαίωμα διατροφής, σε Τιμητικό Τόμο Μιχαηλίδη-Νουάρου, 1987, σελ. 65-85. 

- Η ίδια, Η αντίθεση της διαθήκης στα χρηστά ήθη, ΝοΒ 1982,1234. 

- Βαθρακοκοίλης Β., Το Σύμφωνο Συμβίωσης (Ν. 3719/2008) και οι Τροποποιήσεις Οικογενειακού Δικαίου 2009. 

- Βιδάλης Τ., Η συνταγματική διάσταση της εξουσίας στο γάμο και στην οικογένεια, 1996. 

- Γαζής Α., Το νέο οικογενειακό δίκαιο. Τα προβλήματα, 1985. 

- Γεωργιάδης Γ., Η προστασία της νόμιμης μοίρας, 2013. 

- Ο ίδιος, Το κληρονομικό δικαίωμα του επιζώντος συμβίου, ΧρΙΔ 2013,561. 

- Γεωργιάδης Απ., Συμφωνίες μεταξύ συντρόφων και συμβίων, ΧρΙΔ 2015,3. 

- Ο ίδιος, Κληρονομικό δίκαιο, 2010. 

- Γκλεγκλέ Ε., Οι καινοτομίες που επιφέρει το Σύμφωνο Συμβίωσης -Προβληματισμοί και πρακτική εφαρμογή, ΕφΑΔ 2009,3. 

- Ζαχαράκη Ελ., Σύμφωνο ελεύθερης ένωσης, ΑρχΝ 2011,10. 

- Θεοδωροπούλου Φ.-Π., Ιδιωτική αυτονομία και περιουσιακές σχέσεις στο σύμφωνο συμβίωσης, ΕφΑΔ 2012,672. 

- Καραμάνος Γ., Αι ελεύθεραι ενώσεις, ΝοΒ 13, 225. 

- Κονδύλη Ι., Σύμφωνο Συμβίωσης και δικαίωμα στη νόμιμη μοίρα, ΕφΑΔ 2009, 36.

- Κοτζάμπαση Α., Σύμφωνο συμβίωσης: Οι σχέσεις των μερών προς τρίτα πρόσωπα, ΕφΑΔ 2010, 259. 

- Η ίδια, Οι προϋποθέσεις της έγκυρης σύναψης του συμφώνου συμβίωσης. Η λύση του και οι έννομες συνέπειές της, ΕλλΔνη 2016, 650.

- Κουμάντος Γ., Το οικογενειακό δίκαιο ως σημείο αναμέτρησης, Digesta 2005,119. 

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε., Ο νέος νόμος 3719/2008: μια πρώτη αποτίμηση, ΕφΑΔ 2008, 1016. 

- Η ίδια, Μελέτες οικογενειακού δικαίου και δικαίου βιοϊατρικής (1980-2010), 2010. 

- Η ίδια, Οι σχέσεις των μερών του συμφώνου συμβίωσης μεταξύ τους και με τρίτους κατά το ν. 4356/2015, ΕλλΔνη 2016, 641.

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε./Κοτζάμπαση Α./Νικηφόρου-Αναστασιάδου Σ., Σύμφωνο συμβίωσης και μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο (Ν. 3719/2008), 2009.

- Κουτσουράδης Α., ΟΝ 3719/2008: Audiatur et altera pars et Cetera!, ΕφΑΔ 2009,56. 

- Κυμιγκέλη Α., Σχέσεις Οικογενειακού Δικαίου στο Σύμφωνο Συμβίωσης, 2015.

- Μαυρομιχάλης Μ., Λειτουργία του συμφώνου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία-Γερμανία), ΕφΑΔ 2009,26.

- Ο ίδιος, σχόλιο στην ΕφΑΘ 673/2007, ΕφΑΔ 2008,320. 

- Νικολόπουλος Π., Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα των συζύγων, 1993. 

- Ο ίδιος, Νομολογιακές εξελίξεις στα Αποκτήματα των Συζύγων, γ' έκδ., 2011. 

- Ο ίδιος, Ο αποκλεισμός των ομοφύλων από το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης του Ν 3719/2008 και η απόφαση της 7.11.2013 του ΕΔΔΑ, ΝοΒ 2014,1785. 

- Ο ίδιος, Είναι η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα μορφή αδικαιολογήτου πλουτισμού;, ΕφΑΔ 2013,302. 

- Παναγόπουλος Κ., Γάμος, σύμφωνο συμβίωσης και ελεύθερη ένωση, 2010. 

- Πανταζάτος Ι., Το «σύμφωνο εξώγαμης συμβιώσεως» (Ν 3719/2008) εξεταζόμενο από απόψεως δημοσίου δικαίου, Αρμ 2013,1433. 

- Παπανικολάου Π., Σύνταγμα και αυτοτέλεια του αστικού δικαίου, 2006. 

- Παπασιώπη-Πασιά Ζ., Το εφαρμοστέο δίκαιο στον τύπο του Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης (άρθρο 13 Ν 3719/2008) και συνέπειες στην προσωπική κατάσταση των αλλοδαπών συντρόφων, ΕφΑΔ 2010,1147. 

- Παπαχρίστου Θ., Κριτικές Παρατηρήσεις στο Ν 3719/2008, ΕφΑΔ 2008,1018. 

- Ο ίδιος, Φιλία vs Συγγένεια, ΕφΑΔ 2014,971. 

- Ο ίδιος, σχόλιο στην ΠΠρΚοζ 163/2008, ΕφΑΔ 2009, 296. 

- Παπαχρίστου Θ./Κουμουτζής Ν./Τσούκα Χ., Το σύμφωνο συμβίωσης, ερμηνευτικός οδηγός στα άρθρα 1-13 του Ν 3719/2008, 2009. 

- Παντελίδου Κ., Κριτικές παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου «Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης», ΕφΑΔ 2008,386.

- Η ίδια, Παλαιό και νέο σύμφωνο συμβίωσης, ΝοΒ 2015,1910.

- Περάκη Β., Η εκτός γάμου συμβίωση: ελεύθερη ή με σύμφωνο, 2010. 

- Η ίδια, Περιουσιακές συνέπειες από τη λύση του συμφώνου συμβίωσης, Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο, 2ο Συνέδριο ΕΟΔ, 2015, σελ. 165-191. 

- Πιτσιρίκος Γ., Σύμφωνο Συμβίωσης, Συγκριτική και ερμηνευτική προσέγγιση με το θεσμό του γάμου, 2018.

- Ρήγας Ά., Ο θεσμικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο Σύμφωνο Συμβίωσης Ν 3719/2008 (κεφάλαιο πρώτο, άρθρα 1-13), ΕφΑΔ 2009,31. 

- Σαϊτάκης Κ., Το νέο Σύμφωνο Συμβίωσης μετά το Ν 4356/2015 (επιμ. Κ. Χριστοδούλου), 2016

- Σπυριδάκης Ι., Το σύμφωνο συμβιώσεως: κατά το Ν 3719/2008 - Θεωρητικοί προβληματισμοί και πρακτικές εφαρμογές, 2009. 

- Ο ίδιος, Σύμφωνο Συμβιώσεως ν. 4356/2015, Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία, 2017.

- Σταμπέλου Χρ., Σύμφωνο συμβίωσης και ισότητα, ΧρΙΔ 2009,192. 

- Η ίδια, Λύση του συμφώνου συμβίωσης - Τεκμήριο πατρότητας, ΕφΑΔ 2009, 13. 

- Τσολακίδης Ζ., Λήξη της ελεύθερης ένωσης και απόδοση περιουσιακών αυξήσεων των συμβιούντων κατά τη διάρκειά της, ΕφΑΔ 2015,98. 

- Ο ίδιος, Ελεύθερη συμβίωση και αδικαιολόγητος πλουτισμός, ΕφΑΔ 2010,887. 

- Φουντεδάκη Κ., Παρατηρήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για το επώνυμο και την υιοθεσία, ΕφΑΔ 2009,47. 

- Χριστοδούλου Κ., Σύμφωνο Συμβίωσης: Κατάλυση ή ενδοτικοποίηση του θεσμού του γάμου; Προς μια αξιολογική ομογενοποίηση του δικαίου της συμβίωσης, ΕφΑΔ 2009,50. 

- Ο ίδιος, Η Συμβίωση μεταξύ Οικογενειακού και Ενοχικού Δικαίου, Το παράδειγμα του συμφώνου συμβιώσεως, 2012. 

- Ο ίδιος, Σύμφωνο Συμβίωσης - Καταγραφή επί μέρους ζητημάτων ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, Δ 2009,346. 

- Ψούνη Ν., Η διαμόρφωση των κληρονομικών σχέσεων στο πλαίσιο του Συμφώνου Συμβίωσης του Ν 3719/2008, ΕφΑΔ 2009,18.

 

 

*Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

  • Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΕΟΔ

    Κυκλοφόρησαν από τη "Νομική Βιβλιοθήκη" τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου με τίτλο "Σύγχρονες εξελίξεις για την ίδρυση και κατάργηση της συγγένειας" που έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία στη Χαλκίδα στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2018. 

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..