Ασφαλιστικά Μέτρα. Ρύθμιση οικογενειακής στέγης (άρθρ. 1393 ΑΚ).

Αριθμός 15512/2021 ΜΠρ Θεσ (Ασφ.Μ.) ΤΝΠ Ισοκράτης

Ασφαλιστικά Μέτρα - Ρύθμιση οικογενειακής στέγης (άρθρ. 1939 ΑΚ). Νομική φύση και συνέπειες της ρύθμισης. Σε περίπτωση αμετάκλητης λύσης του γάμου εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ενοχικού και εμπράγματου δικαίου. 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 15512/2021

Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης.../2021

Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης …/2021

ΔΙΚΑΣΤΗΣ : Πέτρος Αλικάκος, Πρόεδρος Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Δεν ορίσθηκε, ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : Της 3ης Νοεμβρίου 2021

ΑΙΤΟΥΣΑ - ΚΑΘΉΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: … του … για τον εαυτό της ατομικά και ως ασκούσα την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός ... η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της … (ΑΜΔΣΘ...),

ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ-ΑΙΤΩΝ: ... του ... κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός … που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Γεωργίου Κωνσταντινίδη {ΑΜΔΣΘ 10671).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΗΣ : Προσωρινή ρύθμιση επιμέλειας τέκνου - διατροφή τέκνου-εττικοινωνία-προσωρινή ρύθμιση οικογενειακής στέγης.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης που έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οικογενειακή στέγη κατά το άρθρο 1393 ΑΚ είναι το ακίνητο, όπου οι σύζυγοι έχουν την κύρια διαμονή τους (βλ. Παπαζήση στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, άρθρο 1393, αριθ. 5, Ε. Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη, «Οικογενειακό Δίκαιο» τόμος I, Β' έκδ. [1998], σ. 326, Β. Βαθρακοκοίλη, «Το Νέο Οικογενειακό Δίκαιο -Κατ' άρθρο Ερμηνεία Νομολογία» Β' έκδ. [2000], άρθρο 1393, αριθ. 2, σ. 270, Κων. Παπαδόπουλου, «Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου - Θεωρία - Νομολογία - Πράξη», τόμος Α', έκδ. 2001, παρ. 248, 2, σ. 331, Τζίφρα, «Ασφαλιστικά Μέτρα», έκδ. 4η [1985], σ. 428, I. Χαμηλοθώρης, «Ασφαλιστικά Μέτρα - Ερμηνεία Νομολογία», έκδ. 2010, αρ. περιθ. 1853, σ. 438). Κατά τη διάταξη του άρθρου 1393 εδ. α" ΑΚ, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει των ειδικών συνθηκών του καθενός από τους συζύγους mi του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει στον ένα σύζυγο την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου, που χρησιμεύει για κύρια διαμονή των ίδιων (οικογενειακή στέγη), ανεξάρτητα από το ποιος από αυτούς είναι κύριος ή έχει απέναντι στον κύριο το δικαίωμα της χρήσης του. Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται ενβοτικού δικαίου ρύθμιση, που στηρίζεται στην αρχή της επιείκειας και αποκλίνει από τις γενικές διατάξεις ίου ενοχικού και εμπράγματου δικαίου. Η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου στον ένα σύζυγο, ενώ τούτο ανήκει αποκλειστικά ή κατά ποσοστό στον άλλο σύζυγο, δημιουργεί μια ιδιόρρυθμη σχέση, η οποία δεν μπορεί να υπαχθεί στις ειδικότερες ρυθμίσεις κατεστρωμένων στον Αστικό Κώδικα έννομων σχέσεων, σε σχέση με τη χρήση ακινήτου, διότι αυτές έχουν μορφή σύμβασης και στηρίζονται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ, ΑΠ 1880/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1630/2002 ΕλλΔνη 2003. 775, ΠΠρΘεσ 3324/2012 Αρμ 2013. 279). Μετά την παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης στον ένα σύζυγο δημιουργείται ένα πλέγμα έννομων σχέσεων μεταξύ των προσώπων, που εμπλέκονται σε αυτήν. Έτσι, σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα στον ένα σύζυγο, αυτός, και μετά την παραχώρηση της χρήσης στον άλλο σύζυγο, εξακολουθεί να είναι κύριος και νομέας αυτού, αλλά ασκεί τη νομή του μέσω του συζύγου, στον οποίον παραχωρήθηκε η χρήση, δηλαδή ο τελευταίος, ως κάτοχος, εκπροσωπεί το σύζυγο κύριο στην άσκηση της νομής (βλ. Ε. Κουνουγέρη - Μανωλεδάκηό.π., σ. 330). Η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στο σύζυγο, στον οποίο έγινε η παραχώρηση της χρήσης, και στο σύζυγο, που είναι κύριος του πράγματος ή έχει δικαίωμα πάνω σε αυτό, είναι αρρύθμιστη από το νόμο, οπωσδήποτε όμως είναι ιδιόρρυθμη οικογενειακού δικαίου σχέση, στην οποία αναλογικά πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις για το χρησιδάνειο (810 επ. ΑΚ) ή τη μίσθωση, όταν στην τελευταία περίπτωση, οφείλεται αντάλλαγμα (1574 επ. ΑΚ - βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, «Το Νέο Οικογενειακό Δίκαιο - Κατ' άρθρο Ερμηνεία - Νομολογία» Β’ έκδ. [2000], υπό άρθρο 1393, αριθ. 15, σ. 278 και υποσημ. 27). Η ρύθμιση του άρθρου 1393 ΑΚ είναι προσωρινή, αφού συναρτάται με την ύπαρξη του γάμου και την υποχρέωση των συζύγων σε παροχή χρήσης οικογενειακής στέγης με την έννοια της στέγασης, της οίκησης. Η προστασία αναφέρεται μόνο στη διάρκεια της διακοπής της συμβίωσης και όχι μετά τη λύση του γάμου, με την οποία παύει αυτή η υποχρέωση. Η ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης μπορεί να αφορά και προκαθορισμένο χρόνο, που δεν εξαντλεί το διάστημα της διακοπής. Αν η διάσταση καταλήξει σε διαζύγιο, μόλις η σχετική απόφαση καταστεί αμετάκλητη, θα ισχύσουν για την οικογενειακή στέγη, ενόψει του κενού που υπάρχει στη νομοθεσία, οι γενικές διατάξεις του ενοχικού και εμπραγμάτου δικαίου (ΕφΠατρ 634/2007 ΑχΝομ 2008. 241, ΕφΑΘ 830B/1S95 ΕλλΔνη 37.1428, ΕφΑΘ 335/1993 ΕλλΔνη 1994. 485, 6λ. Δεληγιάννη, ΟικογΔ, II, 1987, §§ 241, 242, 243, ΣττυριδάκπΟικαγΔ, σ. 104, Παπαζήσηό.π., αριθ. -47 και αριθ. 85, Κων. Παπαδόπουλου, ό.π., παρ. 248, αριθ. 6, σ. 333, I. Κατρά, «Σύστημα Ασφαλιστικών Μέτρων Αναγκαστικής Εκτέλεσης και Διαταγών Πληρωμής και Απόδοσης» έκδ. 2009, § 108, Β, σ. 568).

Με την αίτηση της η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητά να υποχρεωθεί ο καθ' ου να της καταβάλει για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, το οποίο γεννήθηκε στις 1.1.2013 και του οποίου την αποκλειστική επιμέλεια ασκεί βάσει του από 11.12.2015 ιδιωτικού συμφωνητικού ενόψει της συναινετικής λύσης του γάμου της με τον καθ’ού που λύθηκε με την υπ' αριθ. ../2016 απόφαση του δικαστηρίου αυτού, ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή του, στην αρχή κάθε μήνα, το ποσό των 400 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση, διότι αυτό δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί, λόγω της απορίας του και της ανικανότητας του προς εργασία, ενώ ο καθ' ου πατέρας του έχει τη δυνατότητα κατά τα εκτιθέμενα ειδικότερα στην αίτηση, να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες, να ρυθμισθεί προσωρινά η χρήση της οικογενειακής στέγης, επί της οδού ... στη Θεσσαλονίκη, ώστε να της παραχωρηθεί σε αυτή, να απειληθεί σε βάρος του καθ’ού χρηματική ποινή 2.000 ευρώ και προσωπική κράτηση δύο μηνών για κάθε παραβίαση της απόφασης καθώς και να καταδικασθεί ο καθ’ού στη δικαστική της δαπάνη.

Με την αίτηση του ο αιτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί να ρυθμιστεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου τους, έτσι ώστε, να του επιτραπεί η χρονική ή λειτουργική, όπως αναφέρεται στο δικόγραφο, άσκηση της συνεπιμέλειας του ανηλίκου τέκνου (υπάρχει η συμφωνία χωρίς ημερομηνία λήξης) και άλλως και όλως επικουρικώς, σε περίπτωση που δεν είναι φορέας της επιμέλειας να οριστεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το ανήλικο, όπως προσδιορίζεται στην υπ© κρίση αίτηση (η συμφωνία έληγε τον Ιούνιο του 2019) και να καταδικαστεί η καθ" ης η αίτηση στη δικαστική του δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, αμφότερες οι υπό κρίση αιτήσεις αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον φέρονται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 22, 39Α και 686 επΚΠολΔ), για να δικασθούν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ωστόσο η πρώτη αίτηση είναι, ως προς τα σωρευόμενα κυρίως αιτήματα της, περί προσωρινής παραχώρησης της οικογενειακής στέγης στην ίδια και περί μεταφοράς των λογαριασμών ΔΕΚΟ της στέγης αυτής στο όνομα της, μη νόμιμη, διότι, κατά τα εκτιθέμενα στην αίτηση, με την /2016 ήδη αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Εκουσία Δικαιοδοσία) απαγγέλθηκε η λύση του γάμου των ενηλίκων διαδίκων και επομένως σύμφωνα με τη μείζονα σκέψη της παρούσας, αναβίωσαν τα εμπράγματα δικαιώματα του αιτούντος-καθ’ού, ενώ μη νόμιμο είναι και το παρεπόμενο αίτημα της πρώτης αίτησης περί απειλής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης ως μέσον εκτελέσεως της αποφάσεως ως προς τη διάταξη περί προσωρινής παραχώρησης της χρήσης της οικογενειακής στέγης και της μετοικήσεως διότι αυτή εκτελείται κατ' άρθρο 943 παρ. 1 ΚΠολΔ, δηλαδή με αποβολή του υπόχρεου και εγκατάσταση του δικαιούχου, αλλά και ως προς την υποχρέωση καταβολής διατροφής στο ανήλικο τέκνο. Επιπλέον η δεύτερη αίτηση είναι, ως προς το κυρίως σωρευόμενο αίτημα της, περί ανάθεσης προσωρινά της συνεπιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου στον αιτούντα, απορριπτέα λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος του αιτούντος.Και τούτο διότι, εφόσον κατά τα εκτιθέμενα στην αίτηση, με την .../2016 ήδη αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Εκουσία Δικαιοδοσία) με την οποία απαγγέλθηκε η λύση του γάμου των ενηλίκων διαδίκων, επικυρώθηκε η από 11-12-2015 έγγραφη συμφωνία των ενηλίκων διαδίκων, με την οποία η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους ανατέθηκε στην αιτούσα, η απόφαση αυτή, κατά τη σαφή προς τούτο πρόβλεψη του άρθρου 1441 ΑΚ, όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση της με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 4509/2017, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, δοθέντος ότι ο αιτών δεν διαλαμβάνει στο δικόγραφο θεμελιωτικά του έννομου συμφέροντος του περιστατικά προς άσκηση της ένδικης αίτησης για την απόκτηση και δεύτερου εκτελεστού τίτλου (βλ.σχετ.ΕφΘεσ1284/2014Αρμ 2015.1529, ΕφΑΘ 589/2004 ΕλλΔνη 45.880, ΕφΑθ 5916/2002 ΕλλΔνη 

44.833, ΕφΘεσ 975/1997 ΕλλΔνη 40.1400, ΕφΑΘ 10303/1991 ΕλλΔνη 34.1384,  Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, 2000, τόμος I, άρθρο 68, αριθμ. 9, σελ. 146).Περαιτέρω, κατά τα λοιπά, αμφότερες, οι αιτήσεις είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1492, 1493, 1496 εδ. α' 1498, 1520 (η συμφωνία των ενηλίκων διαδίκων για την επικοινωνία του πατέρα με το ανήλικο τέκνο έληγε τον Ιούνιο του 2019), 340, 345 ΑΚ, 728, 729, 731, 732, 735 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα της αιτούσας (μητέρας) και του μάρτυρα του καθ' ού πατέρα), από την εκτίμηση όλων των εγγράφων που επικαλούνται και προσκόμισαν οι διάδικοι, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες που προσκόμισε ο αιτών, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητήθηκε, καθώς και η από 2.11.21 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Δικηγόρου Θεσσαλονίκης ... της μάρτυρα του αιτούντα ..., (μητέρας), χωρίς κλήση της καθής, και από την προσωπική επικοινωνία του Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού με τον ανήλικο, πιθανολογήθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα εξής: οι διάδικοι τέλεσαν πολιτικό γάμο στο Δημαρχιακό Κατάστημα Θεσσαλονίκης στις ... και στη συνέχεια ιερολογήθηκε κατά τους ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στις ..., ενώ απέκτησαν ένα τέκνο ονόματι  την Ο γάμος των ενήλικων διαδίκων λύθηκε με την υπ' αριθ. ...2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία επικύρωσε το από 11-12-2015 συμφωνητικό τους, σύμφωνα με το οποίο ο απτών-καθ’ού έπρεπε να καταβάλει στην αιτούσα-καθ’ής για το ανήλικο τέκνο μηνιαία διατροφή 150 ευρώ μέχρι τις 30.6.2019. Η αιτούσα-καθ’ής είναι κομμώτρια και ήταν μέχρι τις ... γραμμένη στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ενώ παράλληλα μέχρι τις ...21 ήταν ωφελούμενη του προγράμματος επισιτιστικής στήριξης του Δήμου Η κρίση πάντως για την προαναφερόμενη οικονομική κατάσταση της αιτούσας-καθής, δεν αναιρείται από το προσκομιζόμενο εκκαθαριστικό- σημείωμα έτους 2020, δεδομένου ότι αναφέρεται σε ανέλεγκτη από την αρμόδια ΔΟΥ χρήση με συνέπεια να μη δεσμεύει το Δικαστήριο, καθόσον το παραπάνω φορολογικό στοιχείο δεν αποτελεί ασφαλές προσδιοριστικό κριτήριο για το εισόδημα της χωρίς να έχει προηγηθεί ο έλεγχος της αντίστοιχης χρήσης (ΕφΛαρ 108/2013 αδημΕφΠατρ 562/2002 ΑχΝομ 2003.200). Διαμένει στην πρώην δεν βαρύνεται με ενοίκιο. Από την άλλη ο αιτών – καθ’ού εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρία χρηματαποστολών με την επωνυμία  με καθαρές αποδοχές ύψους τουλάχιστον 600 ευρώ περίπου μηνιαίως

Αρχικά διέμενε σε μισθωμένο διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκηςεπί της οδού ... για το οποίο επιβαρυνόταν με μίσθωμα' ύψους 300 ευρώ μηνιαίως, καθώς και με τις σχετικές λειτουργικές δαπάνες της οικίας, ήδη όμως κατά το χρόνο συζήτησης των υποθέσεων, αποχώρησε από την οικία αυτή και μετεγκαταστάθηκε στην πατρική του οικία, όπου διαμένει με τους γονείς του, προκειμένου να περιορίσει τα προσωπικά του έξοδα και επομένως, επιβαρύνεται πλέον με την αναλογία του (1/3) στις λειτουργικές δαπάνες της πατρικής του οικίας. Έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του ένα μικρό ισόγειο διαμέρισμα (studio) στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού ... εμβαδού κύριων χώρων 23,63 τ.μ. και βοηθητικών 11 τ.μ., κατασκευής έτους 2007, το οποίο εκμισθώνει ως κύρια κατοικία σε τρίτο πρόσωπο έναντι οικογενειακή στέγη επί της οδού ..., και ως εκ τούτου συμφωνηθέντος μηνιαίου μισθώματος 230 ευρώ, καθώς και το διαμέρισμα του 2ου ορόφου, ευρισκόμενο στην  Θεσσαλονίκης, επί της οδού ... εμβαδού 77,10 τ.μ., κατασκευής έτους 2007, τη χρήση του οποίου, όπως αναφέρθηκε, έχει παραχωρήσει δωρεάν στην αιτούσα και στο ανήλικο τέκνο τους. Η αξία χρήσης της εν λόγω οικίας αντιστοιχεί στην μισθωτική αξία αυτής, ύψους, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, 400,00 ευρώ, μηνιαίως, και η αιτούσα-καθ'ής, που παίρνει την χρήση αυτής, είναι υποχρεωμένη να καταβάλει αντάλλαγμα στον σύζυγο - αιτούντα - καθ'ού, που είναι κύριος αυτής. Το αντάλλαγμα αυτό είναι το μίσθωμα των 400.00 ευρώ, μηνιαίως, που επιμερίζεται στα 200,00 ευρώ, για τις στεγαστικές ανάγκες του ανηλίκου τέκνου και στα 200,00 ευρώ, για τις ανάγκες της αιτούσας-καθ'ής, εκ των οποίων τα 200,00 ευρώ θα αφαιρεθούν από την διατροφή, που πρέπει να καταβάλει ο αιτών σ' αυτήν (ΑΠ 19/1997, ΕλλΔνη 37.1574, ΕφΚερκ 102/2019, ΝΟΜΟΣ, Ε Α 4585/2002, ΕλλΔ/νη 44.228, ΕΑ 863/1990, ΕλλΔ/νη 33.186). ʼλλα περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν αποδεικνύεται ότι έχει. Περαιτέρω, ο αιτών-καθ'ού εκτός από το ως άνω ανήλικο έχει εκουσίως αναγνωρίσει ένα άλλο ανήλικο τέκνο, γεννηθέν το 2018. Την επιμέλεια του τέκνου αυτού ασκεί η σύντροφος του αιτούντα, ο τελευταίος, δε, έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει σ' αυτήν ως συνεισφορά του στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών του τέκνου το ποσό των 250 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με την υπ' αριθ. .../2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Κατά τα λοιπά επιβαρύνεται με τις συνήθεις δαπάνες για την προσωπική του διατροφή και εν γένει συντήρηση του, οι οποίες είναι οι ανάλογες με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του. Από την άλλη, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, στερείται οποιασδήποτε περιουσίας και εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή, έχει δικαίωμα διατροφής σε χρήμα έναντι των γονέων του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις. Ο ανήλικος διαμένει με τη μητέρα του στην πρώην οικογενειακή στέγη των ενήλικων διαδίκων στην οδό  και έτσι δεν επιβαρύνεται με αναλογία ενοικίουΕπιβαρύνεται, όμως, με τα έξοδα για τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της οικίας κατά την αναλογία του (1/2). Φοιτά στην Τρίτη δημοτικού σε δημόσιο σχολείο. Οι δαπάνες διαβίωσης αυτού, δηλαδή τροφής, ένδυσης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.λπ., είναι οι συνήθεις δαπάνες παιδιού αντίστοιχης μ' αυτό ηλικίας. Με βάση τις παραπάνω οικονομικές δυνατότητες των γονέων του ανηλίκου, οι μηνιαίες ανάγκες αυτού, όπως προκύπτουν από τις προαναφερόμενες συνθήκες ζωής του και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, ένδυση, εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία του κ.λπ., ανέρχονται στο ποσό των 300 ευρώ, συνυπολογιζομένων και της παροχής της προσωπικής εργασίας της αιτούσας-καθ'ής μητέρας του και των φροντίδων της προς αυτό, οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα. Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που βαρύνει τους γονείς των ανηλίκων, πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας κάθε γονέα στο σύνολο των εισοδημάτων του. Με τα δεδομένα αυτά, ο αιτών-καθ'ού πατέρας του ανηλίκου πρέπει να μετέχει στην ανάλογη διατροφή του, με το ποσό των 250 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 50 ευρώ συνολικά καταβάλλονται από την αιτούσα-καθ’ής και με την προσωπική της φροντίδα προς το τέκνο. Από το άνω ποσό των 250 ευρώ που πρέπει να μετέχει ο αιτών-καθ'ού πατέρας στην ανάλογη διατροφή του τέκνου, πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 200 ευρώ, που αντιστοιχεί στη μισθωτική αξία της παραχωρηθείσας στην αιτούσα-καθ'ής οικογενειακής στέγης, ως ανωτέρω προελέχθηκε. Επομένως, κατά τα παραπάνω, ο αιτών - καθ' ου πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλει στην αιτούσα-καθ'ής για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, ως προσωρινή σε χρήμα διατροφή του, το ποσό των 50 ευρώ, στην αρχή κάθε μήνα, από την επίδοση της παρούσας και με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσεως, μέχρι την εξόφληση, γενομένης εν μέρει δεκτής της ένστασης συμψηφισμού της μισθωτικής αξίας της πρώην οικογενειακής στέγης στην οφειλόμενη διατροφή από τον καθού - αιτούντα ως διατροφή σε είδος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η υπό κρίση πρώτη αίτηση ως βάσιμη και κατ' ουσίαν, όπως ειδικότερα αναφέρεται παραπάνω και στο διατακτικό της παρούσας, όπως και να γίνει εν μέρει δεκτή η δεύτερη αίτηση ως προς το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος-καθ’ού με το ανήλικο τέκνο, όπως αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ τους (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις με αριθ. κατάθεσης ./2021 και ./2021 αιτήσεις αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε στο σκεπτικό του απορριπτέο,

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις αιτήσεις αυτές.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ' ου να καταβάλει προσωρινά στην αιτούσα στην αρχή κάθε μήνα το ποσό των πενήντα (50) ευρώ, ως προσωρινή διατροφή για το ανήλικο τέκνο τους, από την επίδοση της παρούσας με. το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε δόσεως και μέχρι την εξόφληση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί του: α) τηλεφωνική επικοινωνία μέσω video κλήσεως κάθε ημέρα της εβδομάδος από ώρες 19:00 μμ έως 20:00 μμ, πλην των ημερών που θα έχει προσωπική επικοινωνία» β) προσωπική επικοινωνία με το τέκνο το πρώτο και τρίτο Παρασκευοσαββατοκύριακο εκάστου μηνός με διανυκτέρευση του ανηλίκου στην οικία του αιτούντος, από ώρα 18.00 μ.μ της Παρασκευής έως ώρα 18.00 μ.μ. της Κυριακής, γ) τις εορτές των Χριστουγέννων, κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από την 24η Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι την 31η Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 μ.μ., ενώ τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από την 31η Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι την 7η Ιανουαρίου και ώρα 18:00 μ.μ. δ) τις εορτές του Πάσχα, κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από την Κυριακή των Βαΐων και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι το Μεγάλο Σάββατο και ώρα 12:00 π.μ,. ενώ τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από το Μεγάλο Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 18:00 μ.μ. ε) τις θερινές διακοπές για 15 συνεχόμενες ημέρες κατά τους μήνες-Ιούλιο και Αύγουστο, μετά από συνεννόηση με την καθ' ης τουλάχιστον 1 μήνα πριν την έναρξη της επικοινωνίας. Κατά δε την άσκηση του ως άνω δικαιώματος του ο αιτών θα παραλαμβάνει το εν λόγω τέκνο του, από τον τόπο κατοικίας της καθ’ής, όπου και θα το επιστρέφει προσωπικά μετά την επικοινωνία του με αυτά στον ίδιο τόπο.

 

 

 

Ανακοινώσεις

  • Στατιστικά στοιχεία για το οικογενειακό δίκαιο 2017-2018

    Επισυνάπτεται το από 07.10.2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

  • Οι θέσεις της ΕΟΔ επί του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης για την (συν)επιμέλεια τέκνων

    Ενόψει του διαλόγου που διεξάγεται για το ζήτημα της συνεπιμέλειας, η ΕΟΔ  καταθέτει στη δημόσια συζήτηση ορισμένες απόψεις και διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες.

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..