Διατροφή ανήλικου τέκνου - Στοιχεία προσδιορισμού συνεισφοράς της μητέρας στη διατροφή του

                                                                                                                                 

   

Αριθμός  1927/2021 ΜΠρΑθ ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Ειδική Διαδικασία Διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση.Tο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Βασίλειο Κατέρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από το Γραμματέα .... συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση με αντικείμενο τη διατροφή ανηλίκων τέκνων, μεταξύ: της ενάγουσας: Της ... ατομικώς και ως ασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου άρρενος τέκνου της, ... κατοίκου ... Αττικής, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της ............... , ο οποίος κατέθεσε προτάσεις. Του εναγόμενου:  ... του ... κατοίκου .... Λακωνίας, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του ................., ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.Η ενάγουσα με την από ... 2019 και υπ' αριθ. καταθέσεως ... 2019 αγωγή της, που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτήν.Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην κρινομένη αγωγή, η ενάγουσα εκθέτει ότι από το γάμο της με τον εναγόμενο, ο οποίος λύθηκε με την υπ' αριθ. ... 2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο, τον ..., που γεννήθηκε στις ... 2009, του οποίου ασκεί την επιμέλεια και ζητά με βάση το ιστορικό αυτό, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλλει για λογαριασμό του ανηλίκου αυτού τέκνου, το ποσό των (580) e €μηνιαίως, την 1η ημέρα εκάστου ημερολογιακού μηνός, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην αγωγή, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης, γιατί δεν είναι σε θέση να διαθρέψει τον εαυτό του, να απειληθεί σε βάρος του εναγομένου χρηματική ποινή (3.000) e €και προσωπική κράτηση διάρκειας (01) μηνός, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικαστεί αυτός στη δικαστική της δαπάνη.

Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 592 έως 613 του ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων, 1389, 1390, 1391, 1392, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 340, 341, 345 ΑΚ, καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 907 και 910 παρ. 4 και 176 του ΚΠολΔ, εκτός από το παρεπόμενο αίτημα της αγωγής ν' απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε βάρος του εναγομένου, για την περίπτωση μη συμμορφώσεως του με το διατακτικό της παρούσης αποφάσεως, το οποίο δεν είναι νόμιμο και πρέπει ν' απορριφθεί, για το λόγο ότι εκ των διατάξεων της παρούσης αποφάσεως, με την οποία θέλει ορισθεί το τυχόν οφειλόμενο από τον εναγόμενο ποσόν διατροφής προς την ενάγουσα για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, εκτελείται, ως καταψηφιστική, κατά τις κοινές διατάξεις των άρθρων 951 και 953 επ. του ΚΠολΔ, μη υφισταμένου, στην περίπτωση αυτή, πεδίου εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 946 και 947 του ιδίου Κώδικος. Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος που κρίνεται νόμιμη η αγωγή, να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι, για το παραδεκτό της συζητήσεως της, δεν καταβλήθηκε το απαιτούμενο για το αντικείμενο της τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά που αντιστοιχούν υπέρ του Ταμείου Νομικών και υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ, λόγω του ότι η ενάγουσα με την υπ' αριθ. 2019 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού έχει απαλλαχθεί των εξόδων της δίκης ως πολίτης χαμηλού εισοδήματος, σύμφωνα δε με το άρθρο 9 παρ.2 του ν.3226/2004 η απαλλαγή αυτή, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, και την καταβολή του δικαστικού ενσήμου.

Μετά την εκφώνηση των ονομάτων των διαδίκων από το πινάκιο και πριν την έναρξη της προφορικής συζητήσεως επί της ουσίας, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εναγομένου με δήλωση του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της ενάγουσας και προέβαλε την ένσταση συνεισφοράς της ενάγουσας στη διατροφή του ανήλικου τέκνου της. Η ένσταση παραδεκτά προβλήθηκε, είναι βάσιμη από νομική άποψη και πρέπει να εξετασθεί από ουσιαστική άποψη (1487, 1390 ΑΚ, 256 παρ. 1δ, 262 παρ. 1 του ΚΠολΔ).

Από τις καταθέσεις των μαρτύρων, που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου (βλ. πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης), οι οποίες εκτιμώνται καθαυτές κατά το λόγο γνώσης και αξιοπιστίας εκάστου μάρτυρος, σε συνδυασμό όλα τα μετ' επικλήσεως προσκομιζόμενα έγγραφα, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια και από τις ομολογίες που συνάγονται από τις προτάσεις τους (άρθ. 261 του ΚΠολΔ), προέκυψαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο πολιτικό γάμο, στις ... 2009, στο Δημαρχείο Αιγάλεω Αττικής, από τον οποίο απέκτησαν ένα άρεεν τέκνο, τον ... που γεννήθηκε στις ... 2009. Η έγγαμη συμβίωση τους όμως δεν εξελίχθηκε ομαλά με αποτέλεσμα να επέλθει η οριστική διάσπαση της ήδη από το έτος 2015. Ακολούθως, δυνάμει της υπ' αριθ. ... 2015 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου (εκούσιας δικαιοδοσίας) λύθηκε οριστικά γάμος μεταξύ των διαδίκων με συναινετικό διαζύγιο, ενώ με την ίδια ως άνω απόφαση επικυρώθηκε το από ... 2015 ιδιωτικό συμφωνητικό των διαδίκων με το οποίο συμφώνησαν οι διάδικοι, α) να ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους στην ενάγουσα μητέρα του, και συνεπώς το ως άνω ανήλικο νομίμως εκπροσωπείται από αυτήν στην παρούσα δίκη (άρθρο 1516 παρ. 2 ΑΚ), β) να καταβάλει ο εναγόμενος ως διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους το ποσό των (150) €€e μηνιαίως, το οποίο σημειωτέον, έκτοτε κατέβαλε κάθε μήνα ανελλιπώς, όπως συνομολογεί και η ίδια η ενάγουσα, και γ) ρυθμίστηκε επίσης το δικαίωμα επικοινωνίας του εναγομένου με το παραπάνω τέκνο του. Περαιτέρω προέκυψε ότι, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, καθόσον στερείται περιουσίας και δεν έχει τη δυνατότητα, λόγω της ηλικίας του, να εργαστεί Συνεπώς, υπόχρεοι προς διατροφή τους είναι οι γονείς τους από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνάμεις, ενώ το μέτρο της διατροφής αυτού πρέπει να προσδιοριστεί με βάση τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες διαβίωσης του, και θα περιλαμβάνει όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση, την περίθαλψη και ανατροφή του, συνεκτιμώμενων και των οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων του.

Επίσης αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος, ωστόσο από τον Ιανουάριο του 2019 ήταν άνεργη, και λάμβανε από τον ΟΑΕΔ το ποσό των (430) €e μηνιαίως, ως επίδομα ανεργίας. Όμως προέκυψε ότι η ενάγουσα εδώ και επτά μήνες εργάζεται στο σούπερ μάρκετ ... με μηνιαίες αποδοχές περίπου (600)€ €e. Τα εισοδήματα της κατά το οικονομικό έτος 2018 ανήλθαν το ποσό των (7,014,94) €€e (βλ. το εκκαθαριστικό σημείωμα για το έτος 2018 της ΑΑΔΕ). Επίσης, η ενάγουσα διαθέτει κατά ψιλή κυριότητα ένα διαμέρισμα στον α' όροφο της επί της οδού ... στου Ζωγράφου Αττικής, πολυκατοικίας, επιφάνειας 75 τ. μ., καθώς και ένα Ι.Χ.Ε, αυτοκίνητο με έτος κυκλοφορίας το 1997. Δεν αποδείχθηκε ότι έχει περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν βαρύνεται με τη διατροφή άλλου προσώπου εκτός του ανηλίκου τέκνου της. Διαμένει στην προαναφερόμενη ιδιόκτητη κατοικία της μαζί με το ανήλικο τέκνο της και συνεπώς δεν βαρύνεται με δαπάνη μίσθωσης κατοικίας, πλην όμως βαρύνεται με τις λειτουργικές δαπάνες της κατοικίας αυτής στο ποσοστό που αναλογεί στην ίδια και στο τέκνο της. Περαιτέρω, ο εναγόμενος πατέρας του ανηλίκου τέκνου, είναι ιδιωτικός υπάλληλος με καθαρές μηνιαίες αποδοχές (810,08) € (βλ. απόδειξη πληρωμής μηνός Αυγούστου 2020), ενώ τα ετήσια έσοδα του για το έτος 2018 ανήλθαν στο ποσό των (12.935,43) €e€ και για το έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των (12.699,56) €e€ (βλ. τα εκκαθαριστικά σημειώματα για τα έτη 2018 και 2019 της ΑΑΔΕ). Διαμένει σε μισθωμένη οικία στο για την οποία καταβάλει μίσθωμα ποσού (250) €e€. ’λλα περιουσιακά στοιχεία, εισοδήματα ή πόρους από οποιαδήποτε πηγή δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει ο εναγόμενος και δεν βαρύνεται με τη διατροφή άλλου προσώπου εκτός του ανηλίκου τέκνου του, οι, δε, δαπάνες διαβίωσης αυτού είναι αντίστοιχες ανδρών παρόμοιας ηλικίας με αυτόν. Περαιτέρω, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, ... είναι ηλικίας 10 ετών, κατά την άσκηση της αγωγής, και διαμένει, όπως προαναφέρθηκε, με την ενάγουσα μητέρα του στην προαναφερόμενη ιδιόκτητη οικία στου Αττικής, στις δαπάνες, δε, διαβίωση του συμπεριλαμβάνονται τα λειτουργικά έξοδα της εν λόγω κατοικίας κατά το μέρος που του αναλογεί. Κατά το προσεχές σχολικό έτος θα φοιτά στην Τετάρτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Παρακολουθεί επίσης μαθήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας στον εκπαιδευτικό όμιλο ... για τα οποία απαιτείται ετησίως το ποσό των (225) €e€, καθώς και μαθήματα ποδοσφαίρου στον ποδοσφαιρικό όμιλο ... για τα οποία απαιτείται το ποσό των (40) €€e μηνιαίως (βλ. σχετικές αποδείξεις που προσκόμισε η ενάγουσα). Κατά τα λοιπά, οι δαπάνες διαβίωσης του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, ήτοι σίτισης, ένδυσης, ψυχαγωγίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.λπ. είναι οι συνήθεις δαπάνες παιδιών αντίστοιχης με αυτό ηλικίας. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, η κατά μήνα διατροφή για το ως άνω ανήλικο τέκνο, προσδιοριζόμενη από τις συνθήκες ζωής του και ανταποκρινόμενη στα απαραίτητα έξοδα για την ένδυση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία και διατροφή του, πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550) €e€. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η προσφορά της προσωπικής εργασίας και απασχόλησης της ενάγουσας για την περιποίηση και τη φροντίδα αυτού, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα. Από το ποσό αυτό, ο εναγόμενος πατέρας του είναι σε θέση, με βάση την προαναφερθείσα οικονομική του δυνατότητα και την προσωπική του κατάσταση, να καταβάλει το ποσό των διακοσίων ογδόντα ευρώ (280) €e€ μηνιαίως. Κατά το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για τη διατροφή του ανηλίκου, και κατά μερική ουσιαστική παραδοχή της, νόμιμης, κατ' άρθρα I486 παρ. 2 και 1489 παρ. 2 ΑΚ, περί συνεισφοράς, ένστασης που προέβαλε σχετικά ο εναγόμενος, με δήλωση του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και με τις κατατεθείσες προτάσεις του, οφείλει να συμμετέχει η ενάγουσα μητέρα του ανηλίκου, με την προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών στην ανατροφή του και των λοιπών, συνδεομένων με τη συνοίκηση τους, παροχών, αλλά και με την παροχή σε χρήμα, από το εισόδημα της, ως έχουσα, κατά νόμο, συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων της υποχρέωση διατροφής του.

Ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι τίθεται σε κίνδυνο η προσωπική του διατροφή σε περίπτωση που υποχρεωθεί να καταβάλλει το ποσό που αιτείται η ενάγουσα μηνιαίως για διατροφή του τέκνου του, επικαλούμενος ότι αυτό μπορεί να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες στρεφόμενο κατά της ενάγουσας μητέρας του. Με τον παραπάνω ισχυρισμό ο εναγόμενος επιχειρεί να θεμελιώσει την ένσταση διακινδύνευσης ιδίας διατροφής, η οποία όμως πρέπει να απορριφθεί ως νομικά αβάσιμη, καθόσον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1487 εδ. β' ΑΚ, ο κανόνας αυτός (της διακινδύνευσης δηλαδή της ιδίας διατροφής) δεν ισχύει όταν πρόκειται για διατροφή ανηλίκου τέκνου από τον γονέα του, όπως εν προκειμένω, εκτός εάν αυτό μπορεί να στραφεί εναντίον άλλου υπόχρεου ή αν μπορεί να διατραφεί από την περιουσία του (βλ. ΕφΘεσ 1432/2003 Αρμ ΝΗ.1608). Στην προκειμένη όμως περίπτωση ο ισχυρισμός αυτός δεν μπορεί να προταθεί όσον αφορά τον ανήλικο, αφού ήδη η οφειλόμενη από τον εναγόμενο διατροφή προσδιορίστηκε και με συνυπολογισμό της συνεισφοράς της ενάγουσας μητέρας του.

Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει η υπό κρίση αγωγή να γίνει δεκτή εν μέρει ως βάσιμη και κατ' ουσίαν, και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, ..., το ποσό των (280) €e€ ως μηνιαία διατροφή αυτού, από την επίδοση της αγωγής και εντεύθεν τη 1η ημέρα κάθε μήνα, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε απαιτητής και ληξιπρόθεσμης δόσης. Η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή (άρθρ. 910 περ. 4 του ΚΠολΔ). Όσον αφορά εξάλλου τα δικαστικά έξοδα, δεδομένου ότι η ενάγουσα απηλλάγη αυτών με την υπ' αριθ. ... 2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου η οποία εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του ν. 3226/2004 περί παροχής νομικής βοήθειας σε πρόσωπα χαμηλού εισοδήματος, τα δικαστικά έξοδα από τα οποία αυτή απηλλάγη και η αποζημίωση (αμοιβή) του πληρεξουσίου δικηγόρου της, θα επιδικαστούν σε βάρος του εναγομένου κατά το λόγο της ήττας του (άρθρο 178 του ΚΠολΔ), πλην όμως υπέρ του Δημοσίου το οποίο τα εισπράττει σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων (άρθρο 12 του ν. 3226/2004).

 

Ανακοινώσεις

  • Στατιστικά στοιχεία για το οικογενειακό δίκαιο 2017-2018

    Επισυνάπτεται το από 07.10.2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

  • Οι θέσεις της ΕΟΔ επί του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης για την (συν)επιμέλεια τέκνων

    Ενόψει του διαλόγου που διεξάγεται για το ζήτημα της συνεπιμέλειας, η ΕΟΔ  καταθέτει στη δημόσια συζήτηση ορισμένες απόψεις και διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες.

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..