Προσωρινή ρύθμιση επιμέλειας τέκνου ηλικίας ενός μηνός

ΜΠρΑθ 2386/2015 (Ασφ.) ΝοΒ 2016,44

Προσωρινή ανάθεση επιμέλειας τέκνου ηλικίας ενός μηνός στη μητέρα του λόγω διακοπής της συμβίωσης των γονέων - Προσωρινή επιδίκαση διατροφής για το τέκνο έως την έκδοση οριστικής απόφασης - Προσωρινή ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα - Λόγω της μικρής ηλικίας του τέκνου δεν θεωρείται ακόμη σκόπιμη η διανυκτέρευσή του εκτός του οίκου της μητέρας του και ως εκ τούτου ορίζεται δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με αυτό δύο φορές την εβδομάδα από μιάμιση ώρα υπό την παρουσία της μητέρας και κατόπιν συνεννόησης μαζί της.

 

(...) Οι κρινόμενες αιτήσεις αρμόδια και παραδεκτά φέρονται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου και πρέπει να συνεκδικαστούν. Με την από 14.1.2015 αίτηση η αιτούσα επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να της ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου, που έχει αποκτήσει με τον καθ’ ου, διότι έχει διακοπεί η συμβίωση και να επιδικαστεί, επίσης, προσωρινά διατροφή σε χρήμα για το ανήλικο τέκνο τους, το οποίο αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του. Με την από 20.1.2015 αίτηση ο αιτών επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο με τον τρόπο που ειδικότερα περιγράφεται στην αίτηση. Οι αιτήσεις αρμοδίως εισάγονται για να συζητηθούν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμες. Στηρίζονται στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1494, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 και 1520 ΑΚ, 728, 729 και 735 ΚΠολΔ και πρέπει να εξεταστούν κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, και των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν, πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στο Ι.** Αττικής στις … από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο. Κατά τη συζήτηση της αίτησης, ο καθ’ ου μετοίκησε σε μισθωμένο διαμέρισμα, ενώ πριν τον γάμο κατοικούσε σε ιδιόκτητο σπίτι μαζί με τη μητέρα του, παίρνοντας μαζί του και το πλυντήριο στο οποίο θα πλένονταν τα ρούχα του ανηλίκου, το ανήλικο όμως λόγω της βρεφικής του ηλικίας δεν μπορεί να απομακρύνεται από την μητέρα του. Πιθανολογήθηκε ότι το βρέφος, λόγω των κολικών, που παρουσιάζει, χρειάζεται να λαμβάνει το ειδικό γάλα R.**, το κόστος του οποίου ανέρχεται σε 15-16 ευρώ. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι θα πρέπει να αγοραστούν καινούρια ρούχα και παπουτσάκια, καθόσον σε τόσο μικρή ηλικία η ανάπτυξη θα είναι ταχύτατη και ανά τρεις μήνες σχεδόν θα πρέπει να αγοράζει κανείς νέα ρουχαλάκια για το παιδί. Η μητέρα του ανηλίκου εργάζεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και αποκερδαίνει εκ της εργασίας της 1.463 ευρώ μηνιαίως. Διαμένει δε μαζί με το ανήλικο τέκνο σε διαμέρισμα που της έχει παραχωρηθεί από τους γονείς της, και έτσι δεν επιβαρύνεται με ενοίκιο. Ορισμένα δε ακίνητα (κατάστημα στο ισόγειο της οικογενειακής μονοκατοικίας, το οικόπεδο, διαμέρισμα σε παρακείμενη πολυκατοικία και οικόπεδο στο χωριό, που βρίσκεται το πατρικό σπίτι του πατέρα της) που έχει κατά δικαίωμα ψιλής κυριότητας, δεν της αποφέρουν κανένα εισόδημα. Τέλος είναι κυρία ενός παλαιού αυτοκινήτου. Ο καθ’ ου εργάζεται ως πυροσβέστης με μηνιαίες αποδοχές 1.203 ευρώ. Είναι κύριος μιας παλαιάς εξοχικής κατοικίας στο Π.** Μεσσηνίας μέσα σε ένα αγροτεμάχιο με ελιές, από τις οποίες αποκομίζει το λάδι της χρονιάς. Τέλος είναι κύριος ενός αυτοκινήτου ΙΧΕ. Με βάση τις ανωτέρω οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εκ του γάμου αυτών συνθήκες διαβίωσης του τέκνου, η κατά μήνα διατροφή θα πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 700 ευρώ. Από το ποσό αυτό ο καθ’ ου είναι σε θέση να καταβάλλει, χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή, το ποσό των 350 ευρώ. Κατά το υπόλοιπο ποσό συνεισφέρει και η αιτούσα, ως ο καθ ου αιτείται δια της σχετικής ενστάσεώς του περί συνεισφοράς, δια του μισθού της, της φροντίδας του προσώπου του τέκνου και της παροχής υπηρεσιών προς αυτό.

Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει μερικώς δεκτή, ως εν μέρει και κατ’ ουσία βάσιμη, η αίτηση περί διατροφής. Ο καθ’ ου δεν έχει αντίρρηση να ανατεθεί η επιμέλεια του τέκνου στην μητέρα του. Ο πατέρας έχει δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο αυτού, κατά το άρθρο 1520 ΑΚ, προς το σκοπό της διατήρησης του ψυχικού δεσμού μεταξύ αυτών, και την παράλληλη διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου, πλην όμως λόγω της μικρής ηλικίας του ανηλίκου δεν θεωρείται ακόμη σκόπιμη η διανυκτέρευσή του εκτός του οίκου της μητέρας του, διότι τούτο επιβάλλει το συμφέρον του (άρθρο 1660 ΑΚ), και μόνο μετά πάροδο ικανού χρόνου θα πρέπει να επιτραπεί. Συνεπώς, η αίτηση, περί ρυθμίσεως του δικαιώματος επικοινωνίας του αιτούντος με το τέκνο, θα πρέπει να γίνει μερικώς δεκτή, ως εν μέρει και κατ’ ουσία βάσιμη, και να ρυθμισθεί το δικαίωμα επικοινωνίας αυτού μετά του τέκνου, κατά τα εις το διατακτικό της παρούσας απόφασης διαλαμβανόμενα. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν λόγω της ιδιότητας των διαδίκων ως συζύγων (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

Για τους λόγους αυτούς

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις αναφερόμενες στο σκεπτικό της παρούσας αιτήσεις.

Α) Δέχεται εν μέρει την αίτηση με αριθμό κατάθεσης …/16.1.2015.

Αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια του τέκνου των διαδίκων αποκλειστικά στην αιτούσα.

Υποχρεώνει τον καθ’ ου να προκαταβάλει μέσα στις πρώτες πέντε (5) ημέρες κάθε μήνα στην αιτούσα προσωρινή διατροφή τριακοσίων (300) ευρώ για το διάστημα μέχρι 31.5.2015 και τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ για το διάστημα από 1.6.2015 έως την έκδοση οριστικής απόφασης για το ανήλικο τέκνο τους, του οποίου έχει την επιμέλεια.

Β) Δέχεται εν μέρει την αίτηση με αριθμό κατάθεσης …/20.1.2015.

Ρυθμίζει το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί του: 2 φορές την εβδομάδα από 1 ½ ώρα υπό την παρουσία της μητέρας του και κατόπιν συνεννόησης μαζί της.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα.

Ανακοινώσεις

  • Στατιστικά στοιχεία για το οικογενειακό δίκαιο 2017-2018

    Επισυνάπτεται το από 07.10.2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

  • Οι θέσεις της ΕΟΔ επί του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης για την (συν)επιμέλεια τέκνων

    Ενόψει του διαλόγου που διεξάγεται για το ζήτημα της συνεπιμέλειας, η ΕΟΔ  καταθέτει στη δημόσια συζήτηση ορισμένες απόψεις και διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες.

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..