Διατακτικό απόφασης επί συναινετικού διαζυγίου - Ενσωμάτωση της συμφωνίας των μερών

Συναινετικό διαζύγιο κατ’ άρθρα 1438, 1441 ΑΚ, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 3 Ν 4055/2012. Επικύρωση από το δικαστήριο έγγραφης συμφωνίας των αιτούντων ρύθμισης της επιμέλειας, της επικοινωνίας και της διατροφής των ανήλικων τέκνων τους. 

ΜΠρΓιαννιτσών 366/2015, δημοσιευμένη σε ΕφΑΔ 2015,1147

 

Οι αιτούντες σύζυγοι με την κοινή αίτηση τους ζητούν, κατόπιν επικύρωσης των σχετικών εγγράφων συμφωνιών τους, να λυθεί με συναινετικό διαζύγιο ο μεταξύ τους υφιστάμενος γάμος, να ανατεθεί στην πρώτη αιτούσα η επιμέλεια του προσώπου των ανήλικων τέκνων τους και να υποχρεωθεί ο δεύτερος αιτών να τα παραδώσει στην ίδια, επιπλέον να υποχρεωθεί ο δεύτερος αιτών στην καταβολή διατροφής στα άνω τέκνα του και να επιτραπεί στον τελευταίο η επικοινωνία του με τα ως άνω ανήλικα τέκνα του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αίτηση, καθώς και να απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε περίπτωση παραβίασης της εκδοθεισομένης απόφασης. Η αίτηση, για το αντικείμενο της οποίας καταβλήθηκε το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα αναλογούντα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. το με αριθμό 6451/2015 διπλότυπο ΔΟΥ Γιαννιτσών), αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 22, 739 επ. ΚΠολΔ, 121 ΕισΝΑΚ, 3 παρ. 4 ΕισΝΚΠολΔ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 Ν. 4055/2012), ενώ για το παραδεκτό της εκπροσώπησης των αιτούντων προσκομίζονται κατ' άρθρο 98 εδ. α' ΚΠολΔ τα με αριθμό 265/18-9-2015 και 224/15-9-2015 ειδικά πληρεξούσια των συμβολαιογράφων Γιαννιτσών Χαρίκλειας Κυριαζίδου και Κω Κλεοπάτρας Παπακωνσταντίνου αντίστοιχα, είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1441 ΑΚ, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους από το άρθρο 3 Ν. 4055/2012 (άρθρο 110 παρ. 1 Ν. 4055/2012), 947, 950 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί απαγγελίας προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της εκδοθεισομένης απόφασης ως προς την περί καταβολής διατροφής σε χρήμα στα ανήλικα τέκνα των αιτούντων, το οποίο παρίσταται μη νόμιμο και απορριπτέο, καθόσον τα μέσα αυτά εκτέλεσης δεν προβλέπονται από το εφαρμοστέο, όσον αφορά στην χρηματική απαίτηση περί διατροφής, εν προκειμένω άρθρο 951 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού, καθώς και από τα προσκομιζόμενα από τους αιτούντες έγγραφα, αποδεικνύονται τα ακόλουθα  πραγματικά  περιστατικά:   Οι  αιτούντες  τέλεσαν νόμιμο γάμο, κατά τον πολιτικό τύπο, στα Γιαννιτσά Ν. Πέλλας, την 7-6-2011, ο οποίος ιερολογήθηκε σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ομοίως στα Γιαννιτσά, την 7-12-2013 (βλ. ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 84/Α/2011 ληξιαρχικής πράξης  γάμου  που  εξέδωσε  η  Ληξίαρχος  Γιαννιτσών).   Η   κοινή αίτηση τους για τη λύση του γάμου τους με συναινετικό διαζύγιο κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού την 10-9-2015 και συνεπώς, ο γάμος τους έχει διαρκέσει έξι και πλέον μήνες πριν την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης. Οι αιτούντες, από τον γάμο αυτό, απέκτησαν δύο ανήλικα εισέτι τέκνα, την Καλλιόπη - Μαρία   και τη Θεοδοσία, γεννηθείσες την 5-1-2012 και την 21-2-2013 αντίστοιχα (βλ.   το   με   αρ.   πρωτ.   45141/2015   πιστοποιητικό   οικογενειακής κατάστασης Δήμου Πέλλας).  Προσκομίζουν, εξάλλου, οι αιτούντες την από 17-8-2015 έγγραφη συμφωνία τους, υπογεγραμμένη από αμφότερους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με την οποία συμφωνούν να λύσουν το γάμο τους, ενώ περαιτέρω ρυθμίζουν την επιμέλεια των ως άνω κοινών ανήλικων τέκνων τους, την επικοινωνία τους  μ'  αυτά,  ως  και  την  καταβαλλόμενη  ως τακτική  σε χρήμα διατροφή τους, ως εξής: Την επιμέλεια των κοινών τους ανήλικων τέκνων αναλαμβάνει αποκλειστικά  η  μητέρα (πρώτη  αιτούσα).  Η επικοινωνία του πατέρα (δεύτερου αιτούντος) με τα τέκνα θα ασκείται ως εξής α) κάθε δεύτερη και τέταρτη Τετάρτη του μήνα από ώρα 17:30 έως ώρα 20:30, β) κάθε πρώτο και τρίτο σαββατοκύριακο του μήνα από ώρα 12:00 του Σαββάτου έως ώρα 18:00 της Κυριακής, γ) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων για τα έτη με ζυγό αριθμό από ώρα 11:00 της 24ης Δεκεμβρίου έως ώρα 18:00 της 27ης Δεκεμβρίου και για τα έτη με περιττό αριθμό από ώρα 11:00 της 30ης Δεκεμβρίου έως ώρα 18:00 της 2ας Ιανουαρίου, δ) κατά τις εορτές του Πάσχα για τα έτη με ζυγό αριθμό από ώρα 11:00 της Μεγάλης Παρασκευής έως

ώρα 18:00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου Εβδομάδας και για τα έτη με περιττό αριθμό από ώρα 11:00 της Κυριακής των Βαΐων έως ώρα 18:00 της Μεγάλης Τετάρτης. Τέλος, ο δεύτερος αιτών θα συμμετέχει στη διατροφή των άνω ανήλικων τέκνων του με την καταβολή του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ για έκαστο τούτων, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα και για το χρονικό διάστημα από 1-9-2015 έως 31-8-2018, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης έως την εξόφληση. Πρέπει κατά συνέπεια να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση, ως ουσιαστικά βάσιμη, να απαγγελθεί η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμων και να επικυρωθούν οι έγγραφες συμφωνίες τους, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 17-8-2015 έγγραφη συμφωνία των αιτούντων, που έχει κατατεθεί στο Δικαστήριο αυτό και αφορά στη λύση του γάμου τους με συναινετικό διαζύγιο, στη ρύθμιση της επιμέλειας του προσώπου των ανήλικων τέκνων τους, την επικοινωνία μ' αυτά, καθώς και την υποχρέωση διατροφής του πατέρα των ανηλίκων προς αυτά.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τη λύση του μεταξύ των αιτούντων γάμου, που τελέστηκε, κατά τον πολιτικό τύπο, στα Γιαννιτσά Ν. Πέλλας, την 7-6-2011 και ιερολογήθηκε σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ομοίως στα Γιαννιτσά, την 7-12-2013.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων συζύγων, Καλλιόπης - Μαρίας και Θεοδοσίας Λεβεντοπούλου, γεννηθείσες την 5-1-2012 και την 21-2-2013 αντίστοιχα, στην πρώτη αιτούσα μητέρα τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ το δεύτερο αιτούντα να παραδώσει στην πρώτη αιτούσα τα δύο ως άνω κοινά ανήλικα τέκνα τους.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος του δεύτερου αιτούντος και υπέρ της πρώτης αιτούσας, για κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την ως άνω υποχρέωση, χρηματική ποινή ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχμών και προσωπική κράτηση διάρκειας τριών (3) μηνών.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ το δεύτερο αιτούντα να προκαταβάλλει στην πρώτη αιτούσα , ως ασκούσα αποκλειστικά την επιμέλεια του προσώπου των ως άνω ανήλικων τέκνων τους και για λογαριασμό αυτών, εντός των πέντε πρώτων ημερών κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα τριών ετών, αρχής γενομένης από την 1-9-2015, ως τακτική σε χρήμα διατροφή αυτών, το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ μηνιαίως για την Καλλιόπη - Μαρία και το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ μηνιαίως για τη Θεοδοσία, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης έως την εξόφληση.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στο δεύτερο αιτούντα την άσκηση του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας του με τα άνω ανήλικα τέκνα του Καλλιόπη - Μαρία και Θεοδοσία και υποχρεώνει, αντιστοίχως τη μητέρα τους πρώτη αιτούσα να ανέχεται την επικοινωνία αυτή ως εξής: α) κάθε δεύτερη και τέταρτη Τετάρτη του μήνα από ώρα 17:30 έως ώρα 20:30, β) κάθε πρώτο και τρίτο σαββατοκύριακο του μήνα από ώρα 12:00 του Σαββάτου έως ώρα 18:00 της Κυριακής, γ) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων για τα έτη με ζυγό αριθμό από ώρα 11:00 της 24ης Δεκεμβρίου έως ώρα 18:00 της 27ης Δεκεμβρίου και για τα έτη με περιττό αριθμό από ώρα 11:00 της 30ης Δεκεμβρίου έως ώρα 18:00 της 2ας Ιανουαρίου, δ) κατά τις εορτές του Πάσχα για τα έτη με ζυγό αριθμό από ώρα 11:00 της Μεγάλης Παρασκευής έως ώρα 18:00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου Εβδομάδας και για τα έτη με περιττό αριθμό από ώρα 11:00 της Κυριακής των Βαΐων έως ώρα 18:00 της Μεγάλης Τετάρτης. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις τα ως άνω ανήλικα τέκνα των διαδίκων θα παραλαμβάνονται από τον πατέρα τους, κατά τα προαναφερόμενα εναρκτήρια χρονικά σημεία, από την κατοικία της μητέρας τους, όπου θα επιστρέφονται κατά τα οριζόμενα ανωτέρω καταληκτικά χρονικά σημεία, από τον πατέρα τους, ο οποίος θα μεριμνά και για την ασφαλή μετακίνηση τους. Τα άνω τέκνα θα διανυκτερεύουν στην εκάστοτε οικία όπου διαμένει ο πατέρας τους, ο οποίος επιπλέον μπορεί να επικοινωνεί μ' αυτά τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτυακού συστήματος επικοινωνίας κατά τις απογευματινές ώρες κατά τις οποίες δεν εργάζεται η πρώτη αιτούσα.

ΑΠΕΙΛΕΙ κατά της πρώτης αιτούσας χρηματική ποινή ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχμών και προσωπική κράτηση διάρκειας τριών (3) μηνών για κάθε παραβίαση της αμέσως προηγούμενης διάταξης της παρούσας. 

Ανακοινώσεις

  • Στατιστικά στοιχεία για το οικογενειακό δίκαιο 2017-2018

    Επισυνάπτεται το από 07.10.2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

  • Οι θέσεις της ΕΟΔ επί του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης για την (συν)επιμέλεια τέκνων

    Ενόψει του διαλόγου που διεξάγεται για το ζήτημα της συνεπιμέλειας, η ΕΟΔ  καταθέτει στη δημόσια συζήτηση ορισμένες απόψεις και διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες.

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..