Συγγένεια

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

 - Αγαλλοπούλου-ΖερΒογιάννη Π., Το δικαίωμα της εκούσιας αναγνώρισης της πατρότητας, ΝοΒ 1989,237. 

- Η ίδια, Χορήγηση δικαστικής άδειας για παρένθετη μητρότητα, ΚριτΕ 2/2003,235. 

- Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη Ι., Το «πλάσμα πατρό¬τητας» της ετερόλογης τεχνητής γονιμοποίησης, ΕλλΔνη 2001,4. 

- Βαθρακοκοίλης Β., Το σύμφωνο συμβίωσης (Ν 3719/2008) και οι τροποποιήσεις του οικογενειακού δικαίου, 2009. 

- Γασπαρινάτος Σπ., Η δικαστική προσβολή της πατρότητας - Ανάγκη νομοθετικής προσαρμογής (μετά την 18/2009 απόφαση της Ολομελείας του ΑΠ), ΝοΒ 2011,207.

- Γεωργιάδης Α., Το τεκμήριο της εκτός γάμου πατρότητας, Αρμ 1991,121. 

- Γκούτας Α., Το τεκμήριο της πατρότητας και η περίπτωση της σύγκρουσης των τεκμηρίων, Αρμ 1986,351. 

- Δεληγιάννης Ι., Ίδρυση και αμφισβήτηση της συγγένειας κατά το ελληνικό δίκαιο, ΕλλΔνη 1992,5. 

- Ο ίδιος, Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο: Οι βασικές αρχές της νέας ρύθμισης της νομικής θέσης των «εξωγάμων», ΔκΠ 1983,71.

- Διαμαντόπουλος Γ., Αποδεικτικής φύσεως ιδιορρυθμίες στις γαμικές διάφορες και στις διάφορες που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, ΕλλΔνη 1990,967. 

- Ευαγγελίδου-Τσικρικά Φ., Ζητήματα από τη βιολογική διάσπαση της μητρότητας, ΕλλΔνη 2002,33. 

- Θεοδωράκης Δ., Δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη των άρθρων 613 και 618 ΚΠολΔ, Δ 1986,85.

- Καραμάνος Γ., Η ανάλυση αίματος ως μέσον απόδειξης εις πολιτικάς δίκας, ΝοΒ 1964,65. 

- Κουμουτζής Ν., Η ίδρυση της συγγένειας με τον πατέρα μετά το Ν 3089/2002, ΧρΙΔ 2003,498. 

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε., Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση και πρόωρη γέννηση: η ίδρυση της συγγένειας, ΧρΙΔ 2005,97.

- Η ίδια, Το αμάχητο τεκμήριο του άρθρου 615 ΚΠολΔ και η θέση της νομολογίας, Ελ¬λΔνη 1996,512. 

- Η ίδια, Η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στη δίκη για την αναγνώριση πατρότητας, Αρμ 1984,953. 

- Η ίδια, Τα αποτελέσματα της αναγνώρισης πατρότητας, Αρμ 1986,4. 

- Κουτσουράδης Α., Προβλήματα από τη θεμελίωση συγγένειας εξ αίματος τέκνων γεννημένων σε γάμο, ΕλλΔνη 1988,1331. 

- Κωστοπούλου Μ.-Α., Η δικαστική αναγνώριση της πατρότητας υπό το φως της απόφασης ΕΔΔΑ Κωνσταντινίδης κατά Ελλάδας, ΧρΙΔ 2014,640. 

- Λέκκας Γ., Ελεύθερη ένωση και πατρότητα κατά τον ΑΚ, 2003. 

- Ο ίδιος, Προθεσμίες και Συγγένεια στον Αστικό Κώδικα, 2012.

- Ο ίδιος, Η διεύρυνση της προθεσμίας άσκησης από το τέκνο αγωγής αναγνώρισης της πατρότητας, τ.τ. Μ. Σταθόπουλου, 2010. 

- Λυμπερόπουλος Κ., Η νομική θέση του τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, ΕλλΔνη 1987,411. 

- Μακρίδου Κ., Η δικονομική μεταχείριση των επιστημονικών μεθόδων διαπιστώσεως της πατρότητας, Αρμ 1984,697. 

- Ματθίας Στ,, Σχόλιο, ΝοΒ 1983,242. 

- Μητσόπουλος Γ., Δεδικασμένον και εκτελεστότης αποφάσεως του ΕΔΔΑ επιδικάζουσης χρηματικήν απαίτησιν, Δ 1995,852. 

- Νικολόπουλος Π., Ζημιογόνος τεκνοποίηση (Wrongful Birth) και προσβολή της προσωπικότητας των γονέων. «Ενοχικός» ατομοκεντρισμός ή οικογενειακος κοινοτισμός, ΕφΑΔ 2011,815. 

- Παντελίδου Κ., Ίση μεταχείριση και ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, ΕφΑΔ 2011,243. 

- Η ίδια, Κριτικές παρατηρήσεις στο σχέδιο - νόμου «σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης», ΕφΑΔ 2008,386. 

- Η ίδια, Η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στη δίκη για την αναγνώριση της πατρότητας, Αρμ 1984,953. 

- Παπαδοπούλου-Κλαμαρή Δ., Η συγγένεια (θεμελίωση-καταχώριση-προστασία), 2010. 

- Η ίδια, Η συγκατάθεση του τεκμαιρόμενου πατέρα στην τεχνητή γονιμοποίηση, Σύγχρονα Ζητήματα, 1995, σελ. 243.

- Η ίδια, Εκούσια αναγνώριση έκτος γάμου τέκνου στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κατά το Ν 3089/2002, ΚριτΕ 2002,150. 

- Η ίδια, Η αναζήτηση της βιολογικής ταυτότητας, ΕφΑΔ 2013,703. 

- Παπαζήση Θ.. Προσβολή από τη μητέρα της πατρότητας του τέκνου της που γεννήθηκε με ετερόλογη γονιμοποίηση, ΚριτΕπιθ 2001,269. 

- Παπαχρίστου Αθ., Σύγκρουση μητροτήτων, ΚριτΕ 2001/1,49. 

-  Ο ίδιος. Φιλία νς Συγγένεια, ΕφΑΔ 2014,971. 

- Ο ίδιος, Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης: αντίπαλο δέος του γάμου ή εναλλακτική μορφή συμβίωσης;, ΕφΑΔ 2008,396. 

- Ο ίδιος, Η τεχνητή αναπαραγωγή, 2003. 

- Σπυριδάκης Ι., Ζητήματα συγγένειας επί υιοθεσίας ενηλίκου, ΕφΑΔ 2015,290. 

- Σταθόπουλος Μ., Προβλήματα ως προς την προθεσμία για τη δικαστική αναγνώριση της πατρότητας κατά την ΑΚ 1483, Δ 2006,567. 

- Σταμπέλου Χ., Αιματολογικές εξετάσεις και διαπίστωση της πατρότητας, ΝοΒ 1984,1324. 

- Η ίδια, Τα τεκμήρια της πατρότητας από γάμο κατά τον ΑΚ (θεώρηση υπό το πρίσμα της βιολογικής αλήθειας και ισότητας), 1992. 

- Η ίδια, Λύση του Συμφώνου Συμβίωσης, Τεκμήριο Πατρότητας, ΕφΑΔ 2009,13. 

- Η ίδια, Αναγνωριστική αγωγή για την ύπαρξη ή τη μη ύπαρξη σχέσης γονέα και τέκνου (ΚΠολΔ 614 επ.) με αφορμή την ΠΠρΗρακλείου 126/2000, ΚριτΕπιθ 2/2000,249. 

- Η ίδια, Η αναζήτηση της Βιολογικής ταυτότητας de lege lata και de lege ferenda, ΕφΑΔ 2013,709.  

- Τσουκαλάς Ε., Οι όροι της δικαστικής αναγνωρίσεως της πατρότητας, ΝοΒ 1984,25.

 

 

*Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

 • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

  Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 • 6ο Συνέδριο ΕΟΔ - Πρόγραμμα και έντυπο συμμετοχής
  6ο Συνέδριο ΕΟΔ - Πρόγραμμα και έντυπο συμμετοχής

  Οι εργασίες του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΟΔ θα αρχίσουν το απόγευμα της Παρασκευής 09.11.2018 (ώρα 18.00) και θα λήξουν το βράδυ του Σαββάτου 10.11.2018 (ώρα 21.00).

  Το Συνέδριο θα διενεργηθεί στη Χαλκίδα και ειδικότερα στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «Lucy Hotel».       

 • Νομοθετική κίνηση

  Ψηφίστηκε στις 29.03.2018 το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το οποίο κυρώνεται η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμόζεται σε αυτήν η ελληνική νομοθεσία.

 • Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΟΔ

  Κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις "Νομική Βιβλιοθήκη" τα πρακτικά του 4ου Συνεδρίου της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου με θέμα "Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και ενδοοικογενειακή βία". Βλ. περισσότερα στην ενότητα "Εκδόσεις", καθώς και στο σύνδεσμο: https://www.nb.org/greek/catalog/product/view/id/12875/s/kaki-askisi-tis-gonikis-merimnas-kai-endooikogeneiaki-via/category/141/

   

 • Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της ΕΟΔ

  Στις 12.10.2017 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΔ με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ που αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 26ης.09.2017.

  Το νέο ΔΣ έχει ως εξής: