Συγγένεια

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

 - Αγαλλοπούλου-ΖερΒογιάννη Π., Το δικαίωμα της εκούσιας αναγνώρισης της πατρότητας, ΝοΒ 1989,237. 

- Η ίδια, Χορήγηση δικαστικής άδειας για παρένθετη μητρότητα, ΚριτΕ 2/2003,235. 

- Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη Ι., Το «πλάσμα πατρό¬τητας» της ετερόλογης τεχνητής γονιμοποίησης, ΕλλΔνη 2001,4. 

- Βαθρακοκοίλης Β., Το σύμφωνο συμβίωσης (Ν 3719/2008) και οι τροποποιήσεις του οικογενειακού δικαίου, 2009. 

- Γασπαρινάτος Σπ., Η δικαστική προσβολή της πατρότητας - Ανάγκη νομοθετικής προσαρμογής (μετά την 18/2009 απόφαση της Ολομελείας του ΑΠ), ΝοΒ 2011,207.

- Γεωργιάδης Α., Το τεκμήριο της εκτός γάμου πατρότητας, Αρμ 1991,121. 

- Γκούτας Α., Το τεκμήριο της πατρότητας και η περίπτωση της σύγκρουσης των τεκμηρίων, Αρμ 1986,351. 

- Δεληγιάννης Ι., Ίδρυση και αμφισβήτηση της συγγένειας κατά το ελληνικό δίκαιο, ΕλλΔνη 1992,5. 

- Ο ίδιος, Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο: Οι βασικές αρχές της νέας ρύθμισης της νομικής θέσης των «εξωγάμων», ΔκΠ 1983,71.

- Διαμαντόπουλος Γ., Αποδεικτικής φύσεως ιδιορρυθμίες στις γαμικές διάφορες και στις διάφορες που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, ΕλλΔνη 1990,967. 

- Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου (επιμ.), Σύγχρονες εξελίξεις για την ίδρυση και κατάργηση της συγγένειας, 2019

- Ευαγγελίδου-Τσικρικά Φ., Ζητήματα από τη βιολογική διάσπαση της μητρότητας, ΕλλΔνη 2002,33. 

- Θεοδωράκης Δ., Δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη των άρθρων 613 και 618 ΚΠολΔ, Δ 1986,85.

- Καραμάνος Γ., Η ανάλυση αίματος ως μέσον απόδειξης εις πολιτικάς δίκας, ΝοΒ 1964,65. 

- Κουκούλης Α.-Ν., Δυνατότητες απόκτησης παιδιών από ομόφυλα ζεύγη στην ελληνική δικαιοταξία, ΕφΑΔΠολΔ 2019,279.

- Κουμουτζής Ν., Η ίδρυση της συγγένειας με τον πατέρα μετά το Ν 3089/2002, ΧρΙΔ 2003,498. 

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε., Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση και πρόωρη γέννηση: η ίδρυση της συγγένειας, ΧρΙΔ 2005,97.

- Η ίδια, Το αμάχητο τεκμήριο του άρθρου 615 ΚΠολΔ και η θέση της νομολογίας, ΕλλΔνη 1996,512. 

- Η ίδια, Η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στη δίκη για την αναγνώριση πατρότητας, Αρμ 1984,953. 

- Η ίδια, Τα αποτελέσματα της αναγνώρισης πατρότητας, Αρμ 1986,4. 

- Κουτσουράδης Α., Προβλήματα από τη θεμελίωση συγγένειας εξ αίματος τέκνων γεννημένων σε γάμο, ΕλλΔνη 1988,1331. 

- Κωστοπούλου Μ.-Α., Η δικαστική αναγνώριση της πατρότητας υπό το φως της απόφασης ΕΔΔΑ Κωνσταντινίδης κατά Ελλάδας, ΧρΙΔ 2014,640. 

- Η ίδια, Απόκτηση παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια και άτομα με ομόφυλο σύντροφο σε ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και στη νομολογία του ΕΔΔΑ, ΕφΑΔΠολΔ 2019,286.

- Λέκκας Γ., Ελεύθερη ένωση και πατρότητα κατά τον ΑΚ, 2003. 

- Ο ίδιος, Προθεσμίες και Συγγένεια στον Αστικό Κώδικα, 2012.

- Ο ίδιος, Η διεύρυνση της προθεσμίας άσκησης από το τέκνο αγωγής αναγνώρισης της πατρότητας, τ.τ. Μ. Σταθόπουλου, 2010. 

- Ο ίδιος, Ζητήματα προθεσμιών στις δίκες για τη συγγένεια, ΕφΑΔΠολΔ 2019,617.

- Λυμπερόπουλος Κ., Η νομική θέση του τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, ΕλλΔνη 1987,411. 

- Μακρίδου Κ., Η δικονομική μεταχείριση των επιστημονικών μεθόδων διαπιστώσεως της πατρότητας, Αρμ 1984,697. 

- Ματθίας Στ,, Σχόλιο, ΝοΒ 1983,242. 

- Μητσόπουλος Γ., Δεδικασμένον και εκτελεστότης αποφάσεως του ΕΔΔΑ επιδικάζουσης χρηματικήν απαίτησιν, Δ 1995,852. 

- Νικολόπουλος Π., Ζημιογόνος τεκνοποίηση (Wrongful Birth) και προσβολή της προσωπικότητας των γονέων. «Ενοχικός» ατομοκεντρισμός ή οικογενειακος κοινοτισμός, ΕφΑΔ 2011,815. 

- Παντελίδου Κ., Ίση μεταχείριση και ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, ΕφΑΔ 2011,243. 

- Η ίδια, Κριτικές παρατηρήσεις στο σχέδιο - νόμου «σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης», ΕφΑΔ 2008,386. 

- Η ίδια, Η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στη δίκη για την αναγνώριση της πατρότητας, Αρμ 1984,953. 

- Παπαδοπούλου-Κλαμαρή Δ., Η συγγένεια (θεμελίωση-καταχώριση-προστασία), 2010. 

- Η ίδια, Η συγκατάθεση του τεκμαιρόμενου πατέρα στην τεχνητή γονιμοποίηση, Σύγχρονα Ζητήματα, 1995, σελ. 243.

- Η ίδια, Εκούσια αναγνώριση έκτος γάμου τέκνου στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κατά το Ν 3089/2002, ΚριτΕ 2002,150. 

- Η ίδια, Η αναζήτηση της βιολογικής ταυτότητας, ΕφΑΔ 2013,703. 

- Παπαζήση Θ.. Προσβολή από τη μητέρα της πατρότητας του τέκνου της που γεννήθηκε με ετερόλογη γονιμοποίηση, ΚριτΕπιθ 2001,269. 

- Παπαχρίστου Αθ., Σύγκρουση μητροτήτων, ΚριτΕ 2001/1,49. 

-  Ο ίδιος. Φιλία νς Συγγένεια, ΕφΑΔ 2014,971. 

- Ο ίδιος, Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης: αντίπαλο δέος του γάμου ή εναλλακτική μορφή συμβίωσης;, ΕφΑΔ 2008,396. 

- Ο ίδιος, Η τεχνητή αναπαραγωγή, 2003. 

- Σπυριδάκης Ι., Ζητήματα συγγένειας επί υιοθεσίας ενηλίκου, ΕφΑΔ 2015,290. 

- Σταθόπουλος Μ., Προβλήματα ως προς την προθεσμία για τη δικαστική αναγνώριση της πατρότητας κατά την ΑΚ 1483, Δ 2006,567. 

- Σταμπέλου Χ., Αιματολογικές εξετάσεις και διαπίστωση της πατρότητας, ΝοΒ 1984,1324. 

- Η ίδια, Τα τεκμήρια της πατρότητας από γάμο κατά τον ΑΚ (θεώρηση υπό το πρίσμα της βιολογικής αλήθειας και ισότητας), 1992. 

- Η ίδια, Λύση του Συμφώνου Συμβίωσης, Τεκμήριο Πατρότητας, ΕφΑΔ 2009,13. 

- Η ίδια, Αναγνωριστική αγωγή για την ύπαρξη ή τη μη ύπαρξη σχέσης γονέα και τέκνου (ΚΠολΔ 614 επ.) με αφορμή την ΠΠρΗρακλείου 126/2000, ΚριτΕπιθ 2/2000,249. 

- Η ίδια, Η αναζήτηση της Βιολογικής ταυτότητας de lege lata και de lege ferenda, ΕφΑΔ 2013,709.  

- Τσουκαλάς Ε., Οι όροι της δικαστικής αναγνωρίσεως της πατρότητας, ΝοΒ 1984,25.

 

 

*Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

  • Στατιστικά στοιχεία για το οικογενειακό δίκαιο 2017-2018

    Επισυνάπτεται το από 07.10.2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

  • Οι θέσεις της ΕΟΔ επί του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης για την (συν)επιμέλεια τέκνων

    Ενόψει του διαλόγου που διεξάγεται για το ζήτημα της συνεπιμέλειας, η ΕΟΔ  καταθέτει στη δημόσια συζήτηση ορισμένες απόψεις και διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες.

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..