Διατροφή

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

- Αγαλλοπούλου Π., Οι περιουσιακές σχέσεις μεταξύ των συμβιούντων και μεταξύ των συμβιούντων και τρίτων μετά το Ν 3719/2008, ΕφΑΔ 2009,6. 

- Η ίδια, Οι επιπτώσεις της ψυχικής διαταραχής του ενός συζύγου στην έγγαμη συμβίωση, 1995. 

- Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη Ι., Η επίδραση της εξώγαμης συμβίωσης στο δικαίωμα διατροφής, Τιμ. Τομ. Μιχαηλίδη-Νουάρου, 1987. 

- Ατσαλάκης, ΕρμΑΚ, άρθρο 1476 επ. 

- Βαθρακοκοίλης Β., Το σύμφωνο συμβίωσης (Ν 3719/2008) και οι τροποποιήσεις του οικογενειακού δικαίου, 2009. 

- Βεζυρτζή Α., Η επικουρική εναγωγή σε υποθέσεις διατροφής τέκνου, ΕφΑΔΠολΔ 2018,363.

- Γεωργιάδου Μ., σε: Αγωγές και Αιτήσεις Αστικού Δικαίου και Άμυνα του εναγομένου, Επιμ. Ιωάννης Κ. Καράκωστας, 2007. 

- Γραμμένος Κ., Δίκαιο Διατροφής, Ιστορική εξέλιξη-Ερμηνεία κατ' άρθρον των διατάξεων περί διατροφής (Ν 1329/1983) - Νομολογία, 1984. 

- Δεληγιάννης/Κούσουλας, Η νέα ρύθμιση της συγγένειας και της προστασίας των ανίκανων προσώπων, 1984. 

- Καμενόπουλος Θ., Υποχρέωση παροχής πληροφοριών περί της περιουσιακής καταστάσεως των συζύγων εις δίκας διατροφής, ΕλλΔνη 1983,1170. 

- Κεραμεύς Κ., Δικονομικά ζητήματα του νέου οικογενειακού δικαίου, ΕλλΔνη 1988,1295. 

- Κλαβανίδου Δ., Η υποχρέωση συνεισφοράς των συζύγων στις οικογενειακές ανάγκες. Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1389-1390 ΑΚ, Αρμ 1987,467. 

- Κοτζάμπαση Α., Οι συμφωνίες των συζύγων για τις συνέπειες του διαζυγίου, 1999. 

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε., Η αποζημίωση για στέρηση διατροφής ή υπηρεσιών (ΑΚ 928 εδ. β' και 929 εδ. β') ενόψει της καθιέρωσης, με το Ν 1329/1983, της υποχρέωσης των συζύγων για συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες, Αρμ 1987,94. 

- Η ίδια, Η νομολογιακή εφαρμογή του άρθρου 281 ΑΚ στο οικογενειακό δίκαιο, ΕλλΔνη 1997,1457. 

- Η ίδια, Η αξίωση διατροφής κατά τη διακοπή της συμβίωσης, Αρμ 1995, 581. 

- Κουτσουράδης Α., Προβλήματα από την θεμελίωση της συγγένειας εξ αίματος τέκνων γεννημένων σε γάμο - Καταγραφή μίας πενταετούς πορείας των ρυθμίσεων του ΑΚ, ΕλλΔνη 1988,1325. 

- Λαδογιάννης Γ., Μέτρο και περιεχόμενο της διατροφής σε ομαλές περιόδους και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης - Με έμφαση στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών, ΕφΑΔΠολΔ 2018,16.

- Λίποβατς Α., σημ. στην ΑΠ 120/1963 ΝοΒ 1963,996. 

- Μαχθίας Στ., Διατροφικές αξιώσεις μετά τον νόμο 1329/1983, ΕλλΔνη 1988,1303. 

- Ο ίδιος, Η συμβολή των συζύγων στις οικογενειακές ανάγκες και η αξίωση διατροφής, ΝοΒ 1983,1485. 

- Μουσταΐρα Ε.. Προβληματισμοί σχετικά με τον Κανονισμό 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, ΕΠολΔ 2011,709. 

- Νικολόπουλος Γ., Το δίκαιο της αποδείξεως, 2011. 

- Νικολόπουλος Π., Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, 1993. 

- Ο ίδιος, σχόλιο στην ΜΠρΑΘ 727/2013, ΝοΒ 2013,1840. 

- Παντελίδου Κ., Κριτικές παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου «Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης», ΕφΑΔ 2008,389. 

- Η ίδια, Διατροφή μετά από το διαζύγιο ιδίως για λόγους επιείκειας, ΕφΑΔΠολΔ 2018,345.

- Παπαχρίστου Αθ., Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διατροφής, ΚριτΕ 1/1997,253. 

- Παπαχρίστου/Κουμουτζής/Τσούκα, Το σύμφωνο συμβίωσης, 2009. 

- Πιτσιρίκος Ι., Συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες και διατροφή κατά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, 2011. 

- Πρακτικά Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου, Ζητήματα του Δικαίου της Διατροφής, 2018

- Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου Φ., Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης και διατροφή, Αφιέρωμα στον Αν. Γαζή, 1994.

 - Σούρλος Κ., Η ηλαττωμένη διατροφή εν πταίσματι του δικαιούχου των συζύγων, ΕΕΝ 1955,401. 

- Σπυριδάκης Ι., Το σύμφωνο συμβίωσης, κατά το νόμο 3719/2008: θεωρητικοί προβληματισμοί και πρακτικές εφαρμογές, 2009. 

- Σταθόπουλος Μ., Περιουσιακή αυτοτέλεια ή κοινοκτημοσύνη στις περιουσιακές σχέσεις, ΝοΒ 1980,1873. 

- Τριανταφυλλίδης Χ., Τα ασφαλιστικά μέτρα στις διεθνείς ιδιωτικές διαφορές, 2008. 

- Τσαντίνης Σπ., Διεθνής δικαιοδοσία και αναγνώριση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές - Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, 2008. 

- Τσολακίδης Ζ., Αξίωση διατροφής και καταδολίευση δανειστών, ΧρΙΔ 2015,92. 

- Φουντεδάκη Αικ., Οι υποθέσει γονικής μέριμνας στον νέο Κανονισμό (ΕΚ) 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, 2004. 

- Χριστακάκου-Φωτιάδη Κ./Κουμουτζής Ν., Επιμέλεια και Διατροφή τέκνου -Δικαίωμα επικοινωνίας, 2008.

 

 

*Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

  • Στατιστικά στοιχεία για το οικογενειακό δίκαιο 2017-2018

    Επισυνάπτεται το από 07.10.2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

  • Οι θέσεις της ΕΟΔ επί του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης για την (συν)επιμέλεια τέκνων

    Ενόψει του διαλόγου που διεξάγεται για το ζήτημα της συνεπιμέλειας, η ΕΟΔ  καταθέτει στη δημόσια συζήτηση ορισμένες απόψεις και διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες.

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..