Διακοπή συμβίωσης - Διαζύγιο

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ - ΔΙΑΖΥΓΙΟ

 

A. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

- Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη Ι., Οι ισότιμοι σύζυγοι, 1977. 

- Γεωργιάδης Απ., Η οι­κογενειακή στέγη, ΕλλΔνη 1988,1284. 

- Κοτζαμπάση Α., Η έννοια και η λειτουργία της έγγαμης συμβίωσης, 1992. 

- Κουγιουμτζή-Πανταζάτου, Έννοια και προστασία της οικογενειακής στέγης στη διάρ­κεια του γάμου, 2005. 

- Κουσούλης Σ., «Ενδιάμεσο ουσιαστικό δίκαιο και ασφαλιστικά μέτρα», ΝοΒ 2002,1230. 

- Κουτσουράδης Αχ., Σχετικά με τα όρια της παρεχόμενης από την ΑΚ 1393 προστασίας, Σχολιασμός της ΜΠρΚω 49/2006, ΕλλΔνη 2007,1617.

- Ο ίδιος, Σχόλιο, Αρμ 1994,321. 

- Λαδάς Π., Η αναμόρφωση των κληρονομικών σχέσεων στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του οικογενειακού δικαίου, 1984. 

- Ο ίδιος, Οι γενικές γραμμές της μεταρρύθμισης του κληρονομικού δικαίου από το νόμο 1329/1983, σε: Πέντε χρόνια εφαρμογής του νέου οικογενειακού δικαίου, 1989, σ. 67. 

- Μακρογιάννης, Διαδικασία για την εκδίκαση των διαφορών των άρθρων 1393 και 1395 του ΑΚ, Δ 1984,326. 

- Ο ίδιος, Ερμηνεύοντας τα άρθρα 1393 και 1395 του ΑΚ, Δ 1985, 160. 

- Νικολόπουλος Π., Η κοινότητα βίου στο οικογενειακό δίκαιο, ΝοΒ 1994,1107.

- Ο ίδιος, Σχόλιο στην ΕιρΙλ 102/2012, ΝοΒ 2012,1740. 

- Παπαδάκης, Αγωγές απόδοσης μισθίου, τομ. II, 2007. 

- Ο ίδιος, Μίσθωση οικογενειακής στέγης, 1986. 

- Παπαζήση Θ., Οι έννοιες της κατοικίας, συμβίωσης και οικογενειακής στέγης στον Αστικό Κώδικα σε: Προσφορά στον Γ. Μιχαηλίδη-Νουάρο, τομ. Β', 1987. 

- Η ίδια, Η κατάργηση της νόμιμης κατοικίας της γυναίκας ως συνέπεια της ισότητας ανδρών και γυναικών, ΔκΠ 1983,167. 

- Παρασκευόπουλος Ν., Αι περιουσιακαί σχέσεις των συζύγων κατά το εσωτερικόν δίκαιον και το ιδιωτ. διεθν. δίκαιον μετά τον Ν 1329/1983, 1984. 

- Πουλιάδης, Η δικαστική ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης επί διακοπής της συμβιώσεως των συζύγων (ΑΚ 1393), Αρμ 1995. 

- Σαμαρτζής, Οι σχέσεις των συζύγων εκ του γάμου (κατά το Ν 1329/1983, άρθρα 1386-1402 ΑΚ), ΕΕΝ 1983,661. 

- Σκουλούδης, Συζυγικαί σχέσεις και οικονομικοί συνέπειαι μετά την έκδοσιν του Ν 1329/1983,1984. 

- Σπυριδάκης Ι., Το δίκαιο της μισθώσεως κατοικίας, 1986. 

- Σταματόπουλος, Διαδικασία για την εκδίκαση των διαφορών των άρθρων 1393 και 1395 ΑΚ, όπως αυτά ισχύουν μετά το Ν 1320/1983, Δ 1984,326. 

- Ο ίδιος, Ρύθμιση της χρήσης οικογενειακής στέγης σε περίπτωση διάστασης των συζύγων, Δ 1987,74. 

- Ταγλάουερ, Ο Ν 1329/1983 και η καταγγελία της αορίστου χρόνου μίσθωσης, ΝοΒ 1983,964. 

- Τζίφρας, Ασφαλι­στικά μέτρα μετά την διάστασιν των συζύγων, ΝοΒ 1972,575. 

- Ο ίδιος, Προσωρινή ρύθμισις προσωπικών σχέσεων συζύγων ή γονέων και τέκνων, ΑρχΝ 1969,597. 

- Τσολακίδης Ζ., Εκποίηση της οικογενειακής στέγης κατά τη διάρκεια της διάστασης των συζύγων, ΕφΑΔ 2008,506. 

- Φίλιος Π., Μίσθωση κατοικίας, 1991. 

- Χριστακάκου-Φωτιάδη Κ., Η ρύθμιση της οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιο, Ζητήματα περιουσια­κών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σ. 111 επ. 

- Ψούνη-Ζορμπά, Η τύχη της μίσθωσης οικογενειακής στέγης σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή συζύγου (ΑΚ 612 § 2 ΑΚ) σε: Αφιέρωμα στον Νικόλαο Σ. Παπαντωνίου, 1996, 743 = ΕλλΔνη 1994,591.

 

Β. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ

- Βλασσοπούλου, Η ρύθμιση των κινητών των συζύγων στο νέο οικογενειακό δί¬καιο, ΝοΒ 1984,1138. 

- Βουρβούρη, Κατανομή κινητών κατά τη διακοπή της συμβίωσης, Αρμ 1999,784. 

- Γαζής Α., Το νέο οικογενειακό δίκαιο. Τα προβλήματα, 1985. 

- Γεωργιάδης Απ., Τα κινητά του συζυγικού οίκου (Συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ 1394-1395), ΕλλΔνη 1989, 1. 

- Λαδάς Π., Η αναμόρφωση των κληρονομικών σχέσεων στα πλαίσια της μεταρρύθμισα του οικογενειακού δικαίου, 1984. 

- Ο ίδιος, Οι γενικές γραμμές της μεταρρύθμισης του κληρονομικού δικαίου από το νόμο 1329/1983, σε: Πέντε χρόνια εφαρμογής του νέου οικογενειακού δικαίου, 1989, 67. 

- Μακρογιάννης, Διαδικασία για την εκδίκαση των διαφορών των άρθρων 1393 και 1395 του ΑΚ, Δ 1984,326. 

- Ο ίδιος, Ερμηνεύοντας τα άρθρα 1393 και 1395 του ΑΚ, Δ 1985,160.

- Νικολόπουλος Π., Η κοινότητα βίου στο οικογενειακό δίκαιο, ΝοΒ 1994,1107.

- Παπαχρήστου Β., Αρμοδιότητα και διαδικασία εκδίκασης διαφορών κατανομής της χρήσης των κινητών των συζύγων σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, Δ 1996,284. 

- Παρασκευόπουλος, Αι περιουσιακαί σχέσεις των συζύγων κατά το εσωτερικόν δί¬καιον και το ιδιωτ. διεθν. δίκαιον μετά τον Ν 1329/1983, 1984. 

- Σκουλούδης, Συζυγικαί σχέσεις και οικονομικαί συνέπειαι μετά την έκδοσιν του Ν 1329/1983, 1984.

- Σταματόπουλος, Αρμοδιότητα και διαδικασία εκδίκασης διαφορών κατανομής της χρήσης των κινητών των συζύγων σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, Δ 27/1996. 

- Τζίφρας, Ασφαλιστικά μέτρα μετά την διάστασιν των συζύγων, ΝοΒ 1972,575. 

- Τόμπρος, Η τέλεση του γάμου και οι σχέσεις συζύγων και γονέων – τέκνων, 1983. 

- Ψυχομάνης Σπ., Περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων και σύστημα κοινοκτημοσύνης με το Ν 1329/1983, ΝοΒ 31,951.

 

Γ. ΔΙΑΖΥΓΙΟ

- Άνθιμος Α./Γεωργιάδης Γ.-Αλ./Γιαννόπουλος Π./Γκότοβου Χ./Θανασούλη Θ./Κούρτης Β./Μαραζοπούλου Β./Χατζηδανδή Χρ./Ψάρρα Μ., Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις, 2016

- Γαζής Α., Ακυρότητες και ελαττώματα βουλήσεως στο συναινετικό δίκαιο, ΝοΒ 1988,529. 

- Ο ίδιος, Το διαζύγιο λόγω μακροχρονίου διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως, 1979. 

- Γεωργιάδης Απ., Η αδικοπρακτική ευθύνη του συζύγου και του τρίτου σε περίπτωση προσβολής της υποχρέωσης συζυγικής πίστης, ΧρΙΔ 2015,321. 

- Γεωργιάδης Αστ., Το κατ' αντιδικία διαζύγιο, Αρμ 1989,209.

- Γιακουμής, Το συναινετικό δίκαιο και η διαδικασία του, Δ 1984,661. 

- Γκατζηρούλης Α., Τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας στις συζυγικές έννομες σχέσεις, 2014.

- Γρύλλης, Οι αλλαγές που επιφέρει στην πολιτική δίκη ο Ν 4055/2012 με τίτλο «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (μελέτη δημοσιευθείσα στην ΤΝΠ «Νόμος»). 

- Δασκαρόλης Γ., Ισχυρός κλονισμός της εγγάμου σχέσεως και συγγνώμη σε: Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο Α', 1987. 

- Ο ίδιος, Το αντικείμενον των τεκμηρίων των διατάξεων περί διαζυγίου, ΕλλΔνη 1989,492. 

- Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου (επιμ.), Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο, 2015.

- Ζημιανίτης Δ., Ζητήματα από τη νομοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία, σε: Σύγχρονες τάσεις του οικογενειακού δικαίου, 2013, σ. 190. 

- Θάνου-Χριστοφίλου Β., Η ανάκληση της συναινέσεως στο συναινετικό διαζύγιο, ΕλλΔνη 2000,607. 

- Ιωακειμίδης Σ., Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και η προσβολή του συναινετικού διαζυγίου μετά τον ν. 4509/2017, ΝοΒ 2018,989.

- Καλαβρός Κ., Περί του δεδικασμένου των κατά την διαδικασίαν των γαμικών διαφορών εκδιδομένων αποφάσεων, Δ 1975,615. 

- Καλαβρός/Κολοτούρος, Η δίκη διαζυγίου, 2001. 

- Karakatsanes, Wandlungen des griechischen Ehescheidungsrechts , 1985. 

- Καρακατσάνης, Δικαιούται ο εισαγγελέας να παραιτηθεί από το δικαίωμά του να ασκήσει ένδικα μέσα κατά της δικαστικής απόφασης στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου;, 1988. 

- Καράσης Μ., Η κατάχρηση δικαιώματος στο δίκαιο του διαζυγίου, ΕλλΔνη 1988,1307. 

- Ο ίδιος, Η κατάχρηση δικαιώματος στο δίκαιο του διαζυγίου, ΕλλΔνη 1988,1307. 

- Κεραμεύς Κ., Δικονομικά ζητήματα του νέου οικογενειακού δικαίου, ΕλλΔνη 1988,1295. 

- Κοτζάμπαση Α., Η ενδοοικογενειακή βία ως κοινωνικό φαινόμενο και η παρεχόμενη έννομη προστασία στο αστικό δίκαιο, Αρμ 2006,1525. 

- Η ίδια, Ισότητα των φύλων και ιδιωτική αυτονομία στις οικογενειακές σχέσεις, 2011.

- Η ίδια, Οι συμφωνίες των συζύγων για τις συνέπειες του διαζυγίου, 1999. 

- Η ίδια, Η λύση του συμφώνου συμβίωσης και οι συνέπειές της με βάση το Ν 3719/2008, Αρμ 2009,1491. 

- Η ίδια. Το πεδίο εφαρμογής του ιερού μουσουλμανικού νόμου στις οικογενειακές έννομες σχέσεις των Ελλήνων μουσουλμάνων σε: Σύμμεικτα Γ. Κουμάντου, 2004 = ΕλλΔνη 2003,59. 

- Η ίδια, Οι συμφωνίες των συζύγων για τις συνέπειες του διαζυγίου, 1999. 

- Κουκούλης Α.-Ν., Οι λόγοι διαζυγίου, Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, 2016.

- Κουμάντος Γ., Το νέο δίκαιο του διαζυγίου - απολογισμός συμβιβασμών, ΔκΠ 1983,89. 

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Έ., Ζητήματα αντικειμενικού κλονισμού στο σύγχρονο ελληνικό δίκαιο του διαζυγίου, ΕλλΔνη 1993,1218. 

- Η ίδια, Η νομική φύση του συναινετικού διαζυγίου και τα ζητήματα της ελαττωματικότητας και της ανάκλησης των συζυγικών συναινέσεων, Αφιέρωμα στον Ν. Παπαντωνίου, 1996, σ. 349. 

- Η ίδια, Το συναινετικό διαζύγιο μετά το Ν 4509/2017.

- Κτιστάκις, Ιερός νόμος του Ισλάμ και μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες - μεταξύ κοινοτισμού και φιλελευθερισμού, 2006. 

- Κυκάλου, Δικονομικά προβλήματα στο συναινετικό διαζύγιο, ΑρχΝ 1984,285.

- Ματθίας Σ., Δικονομικά και συνταγματικά ζητήματα από το δίκαιο του διαζυγίου σε: ΕΝοΒΕ, Οι λόγοι διαζυγίου κατά το ελληνικό και κυπριακό δίκαιο, 1993, σ. 169. 

- Μουσταΐρα Ε., Προβληματισμοί σχετικά με τον Κανονισμό 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, ΕΠολΔ 2011,709.

- Ο ίδιος, Ανατροπή απόφασης της εκουσίας δικαιοδοσίας για λόγους ουσιαστικού δικαίου, Δ 1986, 897. 

- Μπότσαρης, Δικονομικά προβλήματα του συναινετικού διαζυγίου, ΕλλΔνη 1985,5. 

- Ο ίδιος, Η έκταση της εξουσίας του δικαστηρίου να ανακαλεί ή να μεταρρυθμίζει αποφάσεις που εκδίδονται κατά την εκούσια δικαιοδοσία, Αρμ 1986,385. 

- Νίκας Ν., Η ανταγωγή στις γαμικές διαφορές, ΕλλΔνη 1990,720. 

- Νικολακοπούλου-Στεφάνου, Οι συνέπειες του διαζυγίου, 1986. 

- Παναγόπουλος, Ο γάμος - σύναψη, συζυγική σχέση, διάσταση, διαζύγιο, 2006. 

- Ο ίδιος, Το συναινετικό διαζύγιο (δικονομικά ζητήματα), 1987. 

- Παντελίδου Κ., Ενδοοικογενειακή βία και ιδιωτικό δίκαιο, Τιμ. Τομ. Σταθόπουλου II, 2010, σ. 1960. 

- Η ίδια, Συναίνεση και συμφωνίες στο συναινετικό διαζύγιο, ΝοΒ 2013,2657. 

- Η ίδια, Το συμβολαιογραφικό "διαζύγιο", ΝοΒ 2018,821.

- Παντελίδου/Γεωργιάδου, Το διαζύγιο και οι συνέπειές του, 2η έκδοση, 2019. 

- Παπαζήση Θ., Οι σχέσεις των συζύγων μετά την κήρυξη της αφάνειας, ΕπιστΕπετΑρμ 1995,51. 

- Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου, Σκληρότητα και κατάχρηση δικαιώματος στο δίκαιο του διαζυγίου, 1987. 

- Παπασιώπη-Πασιά, Δημιουργούμενα προβλήματα νομικού χαρακτηρισμού από τη συνδετέα έννοια «διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός» του άρθρου 16 ΑΚ, ΧρΙΔ 2003,12. 

- Η ίδια, Το εφαρμοστέο δίκαιο επί του διαζυγίου στις ελληνικές και διεθνείς συγκρούσεις νόμων, 1997. 

- Παπαχρίστου Αθ., Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη σε περίπτωση διαζυγίου, ΝοΒ 1984,933. 

- Πατεράκης, Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 2001. 

Πιτσιρίκος Γ., Ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσεως στην ΑΚ 1439 § 1 ως απόρροια της παράβασης της υποχρέωσης για έγγαμη συμβίωση, ΕφΑΔ 5/2016.

- Σινανιώτης, Ειδικές Διαδικασίες κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 2008. 

- Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου Φ., Οι λόγοι διαζυγίου κατά την ελληνικήν νομολογίαν, 1971. 

- Σοφιαλίδης/Κορνηλάκης, Το συναινετικό διαζύγιο: Προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 1441 ΑΚ, Αρμ 1983,847. 

- Σπυριδάκης Ι., Το συναινετικό διαζύγιο, 1998. 

- Σταθέας, Η συνταγματικότητα των νέων διατάξεων περί διαζυγίου, ΝοΒ 1984, 198. 

- Ο ίδιος, Το διαζύγιο κατά τον Αστικό Κώδικα, 1985. 

- Σταθόπουλος Μ., Τινά περί της συγγνώμης κατά το αστικόν δίκαιον, ΝΔικ 1975,257. 

- Σταματιάδης, Το νέο ευρωπαϊκό διεθνές δίκαιο του διαζυγίου (Ρώμη III), ΧρΙΔ 2012,91. 

- Ταμιωλάκης Εμ., Η έννοια των μικρών διακοπών της διάστασης κατά την ΑΚ 1439 παρ. 3 εδ. β' - Με αφορμή την ΜΠρΗρακλ 903/2013, ΕφΑΔ 2016,107.

- Τσούκα Χρ., Η ενοποίηση του κοινοτικού οικογενειακού διεθνούς δικαίου -Σύντομες σκέψεις με αφορμή το «πράσινο βιβλίο σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διεθνή δικαιοδοσία σε υποθέσει διαζυγίου», ΧρΙΔ 2006,772. 

-Τσουκαλάς, Το οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο των μουσουλμάνων της Θράκης μας, ΕλλΔνη 2002,1305. 

- Φουντεδάκη Κ., Ανταγωγή ή αντίθετη αγωγή του εναγομένου σε δίκη διαζυγίου, Αρμ 1993,793. 

- Χατζηαποστόλου, Αφάνεια και κληρονομικό δικαίωμα συζύγου, ΕΕΝ 1981,119. 

- Χουβαρδάς, Η συνταγματικότης των νέων περί διαζυγίου διατάξεων ΝοΒ 1983,939.

 

 

*Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

  • Στατιστικά στοιχεία για το οικογενειακό δίκαιο 2017-2018

    Επισυνάπτεται το από 07.10.2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

  • Οι θέσεις της ΕΟΔ επί του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης για την (συν)επιμέλεια τέκνων

    Ενόψει του διαλόγου που διεξάγεται για το ζήτημα της συνεπιμέλειας, η ΕΟΔ  καταθέτει στη δημόσια συζήτηση ορισμένες απόψεις και διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες.

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..