Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

 

- Αγαλλοπούλου Π., Οι περιουσιακά σχέσεις μεταξύ των συμβιούντων και τρίτων μετά τον Ν. 3719/2008, ΕφΑΔ 2009,11. 

-Αλεξανδροπούλου Ε., Η περιουσιακή επαύ­ξηση ως προϋπόθεση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα, Αρμενόπουλος, Επιστη­μονική Επετηρίδα 1989,93. 

- Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη Ι., Οι Ισότιμοι Σύζυγοι, Αθήνα 1977. 

- Αντωνοπούλου Μ., Ο θεσμός της συμμετοχής στα αποκτήματα στις σχέσεις των συζύγων από το γάμο (άρθρα 1400-1402), ΝοΒ 1983,1513. 

- Αυγουστιανάκης Μ., Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, Αθήνα 1991.

- Βογιατζή Ε., Ο θεσμός της κοινοκτημοσύνης και η ρύθμιση του νέου Οικογενειακού Δικαίου, ΔκΠ 4,195. 

- Γαζής Α., Το νέο Οικογενειακό Δίκαιο, Τα προβλήματα, Αθήνα 1985. 

- Γεωργιάδης Απ., Η αδικοπρακτική ευθύνη του συζύγου και του τρίτου σε περίπτωση προσβολής της υποχρέωσης συζυγικής πίστης, ΧρΙΔ 2015,321. 

- Γεωργιάδης Αστ., Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα επί διαστάσεως των συζύγων, Αρμ 1995,576. 

- Γεωργιάδης Γ., Οι δωρεές μεταξύ των συζύγων και η τύχη τους μετά το διαζύγιο. Ζητή­ματα από τον υπολογισμό της αύξησης της περιουσίας κατά το άρθρο 1400 ΑΚ -Ιδίως ο χρόνος γέννησης της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα, Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δι­καίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σ. 119 επ. 

- Γραμμένος, Δίκαιον διατροφής, 1988. 

- Διαμαντόπουλος Γ., Η συμβολή του δικαιούχου συζύγου στην επαύξηση της περιουσίας του υποχρέου ως προϋπόθεση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα, Αρμενόπουλος, Επιστημονική Επετηρίδα 1989,103. 

- Δωρής Φ., Σκέψεις για τη διαπίστωση και πλήρωση κενού στο δίκαιο, ΧρΙΔ 2003,602. 

- Ευαγγελίδου-Τσικρικά Φ., Ζητήματα από την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1400 επ. ΑΚ (με αφορμή την ΕφΑΘ 5357/2011), ΝοΒ 2013. 

- Η ίδια, Η εξασφάλιση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτή­ματα, Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σ. 67 επ. 

- Ευστρατίου, σε Απ. Γεωργιάδη, ΣΕΑΚ, άρθρο 1445. 

- Ζερβογιάννη Ε., Η παροχή πληροφοριών για τα αποκτήματα των συζύγων, ΕφΑΔ 2015,297. 

- Καμηλάκης Ι./-Σιγάλας Φ., Συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου (1400 ΑΚ) - Νομολογιακή διαμόρφωση, ΕφΑΔ 2010,758. 

- Κοσσυβάκης, Υπόκειται εις παραγραφήν η αξίωσις συμμετοχής επί των αποκτημάτων των συζύγων η γεννηθείσα μετά την συμπλήρωσιν της τριετούς διαστάσεως και εις ποιον χρόνον παραγράφεται, ΝοΒ 1987,447. 

- Κοτζάμπαση Α., Σχετικά με τον χρόνο υπολογισμού της τελικής περιουσίας στην αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα και τη συμβολή του δικαιούχου με οικιακή εργασία, Ζητήματα από τον υπολογισμό της αύξησης της περιουσίας κατά το άρθρο 1400 ΑΚ - Ιδίως ο χρόνος γέννησης της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα, Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σ. 45 επ. 

- Κουμάντος Γ., Διαχρονικό Δίκαιο της συμμετοχής στα αποκτήματα, ΕλλΔνη 26,153. 

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε., Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, ΕλλΔνη 1988,1319. 

- Κουτσούκης Δ., Τραπεζικό απόρρητο, 1998. 

- Κουτσουλέλος Κ., Η παροχή πληροφοριών για τα αποκτήματα των συζύγων,  Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σ. 57 επ. 

- Κουτσουράδης Α., Το νόμιμο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, ΔκΠ 4, 1983,177.

 - Ο ίδιος, Η ροή των πληροφοριών στις αστικές έννομες σχέσεις, 1998. 

- Κρητικος Α., στον ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, τ. VI, άρθρο 1262, τ. II, άρθρα 304, 465, 473. 

-Λέκκας Γ., Προς διεύρυνση τηε αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τον Αστικό Κώδικα, ΝοΒ 2011,264 σε Αφιέρωμα στην Ισμήνη Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη (2011) σ. 287 επ. 

- Ο ίδιος, σε Απ. Γεωργιάδη, ΣΕΑΚ, άρθρα 1400-1402 ΑΚ, Αθήνα, 2013. 

- Ο ίδιος, Ζητήματα από τον υπολογισμό της αύξησης της περιουσίας κατά το άρθρο 1400 ΑΚ - Ιδίως ο χρόνος γέννησης της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα, Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σ. 9 επ. 

-Λιβάνης Ν., Διάθεση μελλοντικού δικαιώματος, 1990. 

- Μακρής Θ., Η κοινοκτημοσύνη των συζύγων ΑΝ ΛΔ, 345. 

- Ματθίας Σ., Διαχρονική εφαρμογή της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα, ΕλλΔνη 1985,616. 

- Μπανάκας Ε., στον ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, τ. VI, άρθρο 939. 

- Μπουραντάς Κ., Έννοια και προσδιορισμός του αποκτήματος επί υποτιμήσεως του νομίσματος ως και επί δωρεών του υποχρέου συζύγου προς τρίτους και (ή) τον άλλον σύζυγον, τιμητικός τόμος Κ. Βαβούσκου Β', 1990. 

- Νικολακοπούλου-Στεφάνου Η., Οι συνέπειες του διαζυγίου, 1986. 

- Νικολόπουλος Γ., στον ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, τ. VI, άρθρο 902. 

- Νικολόπουλος Π, Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα των συζύγων, 1993. 

- Ο ίδιος, Νομολογιακές εξελίξεις στα αποκτήματα των συζύγων, 2011. 

- Ο ίδιος, Διάθεση περιουσιακών στοιχείων που εξαιρούνται από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα κατά το άρθρο 1400 § 3 ΑΚ, ΧρΙΔ 2011,255. 

- Ο ίδιος, Είναι η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα μορφή αδικαιολόγητου πλουτισμού;, ΕφΑΔ 2013,320. 

- Ο ίδιος, Αδικαιολόγητος πλουτισμός, εξασφάλιση αξιώσεων συμμετοχής στα αποκτήματα, αοριστία αγωγής, δωρεές μεταξύ συζύγων και αποζημίωση χρήσης οικογενειακής στέγης, Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεια­κού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σ. 49 επ. 

- Ο ίδιος, Είναι δυνατή κατά το ελληνικό δίκαιο η σύσταση μεταξύ συζύγων αστικής εταιρίας κοινοκτημοσύνης;, Ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις, ΧρΙΔ 2015,307. 

- Ο ίδιος, Σχόλιο σε ΜΠΡόδου 206/1991, ΕλλΔνη 36,725. 

- Νικολόπουλος Π./Νούσιου Κ./Πρατικάκη Χρ., Οι νέες ρυθμίσεις του γερμανικού αστικού κώδικα για την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα και το ελληνικό δίκαιο, ΕφΑΔ 2015,205. 

- Παναγόπουλος Κ., Δικαίωμα ουσιαστικού δικαίου για ασφαλιστικά μέτρα στα αποκτήματα (ΑΚ 1402 & 1262.4), Ζητήματα περιου­σιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεια­κού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σ. 107. 

- Πανόπουλος Κ., σε Καράκωστα ΑΚ, άρθρα 1400-1402, 2011. 

- Παντελίδου Κ., Το διαζύγιο και οι συνέπειές του, 2013. 

- Παπαδάκης Χ., Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, 2η έκδ., 2017. 

- Παπαδημητρίου Γ., Το σύ­νταγμα και η ισονομία ανδρών και γυναικών στο: Φάκελος της ισότητας, 1982, σ. 65 επ. 

- Παπαδοπούλου-Κλαμαρή Δ., Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Δωρηθέντα, κληρονομηθέντα και κληροδοτηθέντα στους συζύγους. Αύξηση της αξίας, εισόδημα και αντάλλαγμα από αυτά, στον τόμο: Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα - Από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές, με προλόγους Παπαχρίστου/Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2012.

 - Παπαζήση Θ., στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, άρθρο 1399. 

- Η ίδια, Η Γονική Παροχή, 1987. 

- Η ίδια. Το νόμιμο σύστημα της περιου­σιακής αυτοτέλειας των συζύγων (άρθρο 1397 ΑΚ), Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σ. 3 επ. 

- Παπαντωνίου Ν., Η εξέλιξη της εννοίας της περιουσίας εις το νεότερον Αστικόν Δίκαιον, ΕΕΝ 1965,790. 

- Παπαχρίστου Αθ., Η πα­ραίτηση από την αξίωση στα αποκτήματα, ΧρΙΔ 2001,577. 

- Παρασκευόπουλος Ν., Αι περιουσιακοί σχέσεις των συζύγων κατά το εσωτερικόν και το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον, 1984. 

- Πελλένη-Παπαγεωργίου Α., Η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό, 2004. 

- Πιτσιρίκος Ι., Η σύγκρουση των διατάξεων για το τραπεζικό απόρρητο και των διατά­ξεων περί διατροφής μετά το διαζύγιο ως μεθοδολογικό παράδειγμα συγκρούσεως δια­τάξεων αναγκαστικού δικαίου, ΕφΑΔ 2012,815. 

- Σαμαρτζής Ι., Οι σχέσεις των συζύγων εκ του γάμου (κατά τον Ν 1329/1983, άρθρα 1386-1402 ΑΚ), ΕΕΝ 1983,661. 

- Σκορίνη-Παπαρηγοπούλου Ξ., στον ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, τ. VII, άρθρο 1445. 

- Σταθέας Γ., Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, Αθήνα 1989-1990. 

- Ο ίδιος, Σημ. στη ΜΠρΑΘ 13697/1983, ΕλλΔνη1984. 

- Σταθόπουλος Μ., Διατροφή και ανε­ξαρτησία της διαζευγμένης γυναίκας, ΔκΠ 1983,101. 

- Σταθόπουλος Μ./Παπαδοπούλου-Κλαμαρή Δ. στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, άρθρα 1400-1402, έκδοση 2η, Αθήνα 2007. 

- Τσαντίνης Σπ., Η αοριστία της αγωγής συμμετοχής στα αποκτήματα, Ζη­τήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σ. 83 επ. 

-Τσέλιου Ε., Πώς και γιατί η οικογενειακή διαμεσολάβηση διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συζύγων για τα περιουσιακά τους στοιχεία και κατ’ αποτέλεσμα οδηγεί σε σύντομη, κοι­νά αποδεκτή και οριστική διευθέτηση των σχετικών διαφορών τους, Ζητήματα περιου­σιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενεια­κού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σ. 55 επ. 

- Τσολακίδης Ζ., Ελεύθερη συμβίωση και αδικαιολόγητος πλουτισμός, ΕφΑΔ 2010,887. 

- Ο ίδιος, Λήξη της ελεύθερης ένωσης και απόδοση περιουσιακών επαυξήσεων των συμβιούντων κατά τη διάρκειά της, ΕφΑΔ 2015,98.

- Χριστοδούλου Ν., Ο ρόλος του ελλείποντος ανταλλάγματος της δωρεάς στην πλήρωση ενός κενού της 3ης παρ. του Α.Κ. 1400, ΕΕΝ 1985,471.

- Ψυχομάνης Σπ., Περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων και σύστημα κοινοκτημοσύνης με το Ν 1329/1983, ΝοΒ 31,951 επ.

 

 

*Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

  • Στατιστικά στοιχεία για το οικογενειακό δίκαιο 2017-2018

    Επισυνάπτεται το από 07.10.2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

  • Οι θέσεις της ΕΟΔ επί του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης για την (συν)επιμέλεια τέκνων

    Ενόψει του διαλόγου που διεξάγεται για το ζήτημα της συνεπιμέλειας, η ΕΟΔ  καταθέτει στη δημόσια συζήτηση ορισμένες απόψεις και διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες.

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..