Υιοθεσία

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

 

Α. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

- Βαθρακοκοίλης Α., Οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις της υιοθεσίας ενηλίκου, ΧρΙΔ 2005,284. 

- Βασιλακάκης Ε., Η νέα νομοθετική ρύθμιση των διεθνών υιοθεσιών, Αρμ 1997,1313. 

- Βρέλλης Σ., σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 2009. 

- Γεωργιάδης Απ., Η δικαστική αναπλήρωση της συναινέσεως των γονέων για την υιοθεσία ανηλίκου, ΕλλΔνη 1995,1512. 

- Γκατζηρούλης Α., σε Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου Ράμμου/Κλαμαρή, τόμος II, σελ. 1947 επ. 

- Δεληγιάννης Ι., Προϋποθέσεις και διαδικασία τέλεσης της υιοθεσίας ανηλίκων κατά το νέο δίκαιο (Ν 2447/1996), Αρμ 1998,1. 

- Ο ίδιος, Η μεταρρύθμιση του δικαίου της υιοθεσίας κατά το Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης - Γενική Παρουσίαση και κοινωνική διάσταση της μεταρρύθμισης, σε ΕΝΟΒΕ, Η μεταρρύθμιση του δικαίου της υιοθεσίας, 1996, 23. 

- Ευαγγελίδου-Τσικρικά Φ., Μορφές ανίσχυρου της υιοθεσίας και τρόποι προσβολής της, 2001. 

- Κεραμεύς Κ., Δικονομικά ζητήματα του Νέου Οικογενειακού Δικαίου, ΕλλΔνη 1988,1295. 

- Κοτζάμπαση Α., Υιοθεσία φυσικού τέκνου του συζύγου και διαζύγιο - Ζητήματα σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας μετά το διαζύγιο, σε ΕΝΟΒΕ: Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν 2447/1996), 2006, σ. 96. 

- Κουμουτζής Ν., Η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας μετά το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη διακοπή της συμβίωσης του φυσικού και του θετού γονέα, ΧρΙΔ 2005,84. 

- Ο ίδιος, Υιοθεσία μετά από δανεισμό μήτρας χωρίς δικαστική άδεια. Kατάχρηση θεσμού – Kαταστρατήγηση νόμου, ΕφΑΔΠολΔ 2019,26.

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε., Ζητήματα του νέου δικαίου της υιοθεσίας, ΚριτΕ 1997/2,177. 

- Κουτσουράδης Αχ., Είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου ορίου διαφοράς ηλικίας μεταξύ υιοθετούντος και υιοθετουμένου, ΕλλΔνη 1997,1986. 

- Λέκκας Γ., Προθεσμίες και συγγένεια στον αστικό κώδικα, 2012. 

- Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ., Περί της ακυρότητος της υιοθεσίας ιδία λόγω ελλείψεως της νομίμου ηλικίας του υιοθετούντος, ΕΕΝ 1954,484. 

- Μπέης Κ., Ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο για την τέλεση της υιοθεσίας, Δ 1992,952. 

- Ο ίδιος, Το εκ του άρθρου 9 παρ. 1 ΝΔ 4532 απαράδεκτο αιτήσεως υιοθεσίας, ΝοΒ 14,1191. 

- Νικηφόρου-Αναστασιάδου Σ., Οι «πρόνοιες» του Ν 2447/1996 - Η εφαρμογή τους στην πράξη, Αρμ 2004,1510. 

- Νικολόπουλος Π., σχόλιο στην ΠΠρΑΘ 431/2013 ΝοΒ 2014,880. 

- Παναγόπουλος Κ., Υιοθεσία τέκνου του συζύγου που αποκτήθηκε με παρένθετη κύηση, ΑρχΝ 2012,1. 

- Πανταζόπουλος Στ., Σκέψεις για την αναπλήρωση της συναίνεσης του φυσικού γονέα με δικαστική απόφαση, λόγω καταχρηστικής άρνησης παροχής, ΕλλΔνη 1990,737. 

- Παντελίδου Κ., Συναίνεση προς υιοθεσία θετού τέκνου, ΕλλΔνη 1997,1030.

- Η ίδια, Η έννοια του σπουδαίου λόγου στο δίκαιο της υιοθεσίας, Αρμ 1994,1237. 

- Η ίδια, Το ονοματεπώνυμο στην οικογένεια, ΕφΑΔ 2012,6. 

- Η ίδια, Οι τελευταίες αλλαγές στο δίκαιο της υιοθεσίας που επέφερε ο Ν 2915/2001, Αρμ 2002,833. 

- Παύλου Σ./Φουντεδάκη Κ./Δημήτραινας Γ, Αποδεικτικές απαγορεύσεις και υιοθεσία (γνωμ.), ΠοινΔικ, 2002. 

- Παπαδοπούλου, Ο ρόλος του δικάζοντας δικαστή στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, 2000. 

- Παπασιώπη-Πασιά Ζ., Υφιστάμενα κωλύματα στο πρόσωπο του υιοθετουμένου κατά τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου επί της σύστασης της υιοθεσίας δικαίου στις ελληνικές συγκρούσεις νόμων, Αρμ 2005,1181. 

- Η ίδια, Διακρατικές υιοθεσίες, 2003. 

- Η ίδια, Οι ουσιαστικοί κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου των άρθρων 4 και 5 του Ν 2447/1996 για τις διακρατικές υιοθεσίες και χαρακτηριστικά προβλήματα δικονομικού διεθνούς δικαίου που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους, ΧρΙΔ 2005,589. 

- Η ίδια, Το πεδίο εφαρμογής και η σημασία της Σύμβασης της Χάγης του 1993, Τιμ. Τόμος Κ. Κεραμέως ΙΙ, 2010, 1131 επ. 

- Παπαχρίστου Αθ., Η οιονεί δικαιοπραξία, 1989. 

- Ο ίδιος, στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, τόμος VIII, 2η εκδ, 2003, αρθρ. 1542-1588. 

- Ο ίδιος, (επιμ.), Αμοριανού Σ., Νικολόπουλος Π., Χριστοδούλου Κ., Η υιοθεσία ανηλίκων, 1994. 

- Πεδιαδίτη Ε., Οι μεταρρυθμίσεις του οικογενειακού δικαίου όσον αφορά το διαζύγιο, το επώνυμο των συζύγων και την υιοθεσία, ΕφΑΔ 2009,35. 

- Περάκη Β., σε Απ. Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 2013, άρθρο 1542-1588. 

- Η ίδια, Δίκαιο Υιοθεσίας και Αναδοχής μετά τον Ν 4538/2018.

- Ράμμου-Τσιριντάνη, Γνωμοδό¬τηση, ΝοΒ 1963,625. 

- Ροϊλός-Κουμάντος, Οικογενειακό Δίκαιο, Προλεγ. στα άρθρα 1568-1588. 

- Σπυριδάκης Ι., Η υιοθεσία ανηλίκων, 1997. 

- Σταθόπουλος Μ., Ανατροπή της υιοθεσίας (και ορισμένες σκέψεις για τη βιολογική ανακρίβεια της υιοθεσίας), ΚριτΕ 1997/2,201. 

- Τζαβέλα Μ., Διακρατικές υιοθεσίες και αρχή της επικουρικότητας - Η ερμηνευτική προσέγγιση της αρχής της επικουρικότητας με βάση το συμφέρον του τέκνου, ΕφΑΔ 2015,1097.

- Τροκάνα θ., σχόλιο στην ΠΠρΑΘ 879/2004 Αρμ 2005,32. 

- Φουντεδάκη Κ., Υιοθεσία, Ο Ν 2447/1996, οι τροποποιήσεις και η εφαρμογή του 2010. 

- Η ίδια, Η σημασία της προσωπικής κατάστασης του (υποψήφιου) θετού γονέα στην υιοθεσία, ΧρΙΔ 2010,81. 

- Η ίδια, Η ελαττωματική υιοθεσία, 1993. 

- Η ίδια, Το Διαχρονικό Δίκαιο του Ν 2447/1996 για την υιοθεσία, οι τροποποιήσεις και η νομολογιακή του εφαρμογή, Αρμ 2006,1176. 

- Η ίδια, Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η μυστικότητα της υιοθεσίας, ΠειρΝομ 2011,25. 

- Η ίδια, Favor adortionis και favor adoptantis: οι νομοθετικές παρεμβάσεις στο θέμα της ανώτατης διαφοράς ηλικίας μεταξύ θετού γονέα και θετού παιδιού στην υιοθεσία ανηλίκων, ΚριτΕ 1992/2,89. 

- Χατζηκωνσταντή Κ., σε Καράκωστα ΑΚ, άρθρα 1571 επ.

- Χατζόπουλος, Περί υιοθεσίας κατά τον Αστικόν Κώδικα, ΕΕΝ 1946,313.

 

Β. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ

- Βαθρακοκοίλης Β., Οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις της υιοθεσίας ενηλίκου, ΧρΙΔ 2005,283. 

- Δασκαρόλης Γ, Πρόσφατοι επεμβάσεις εις το δίκαιο της υιοθεσίας (Υιοθεσία ενηλίκων, Ανασύσταση Υιοθεσίας), Αρμ 2002,1269. 

- Παναγόπουλος Κ., Η συγγένεια, 2005. 

- Ο ίδιος, Τρεις περιπτώσεις κωλύματος γάμου λόγω συγγένειας υπό το πρίσμα των αλλαγών που επέφερε στον ΑΚ ο Ν 2447/1996, Digesta 2 (1999-2000). 

- Παντελίδου Κ., Οι τελευταίες αλλαγές στο δίκαιο της υιοθεσίας που επέφερε ο Ν 2915/2001, Αρμ 2002,838. 

- Παπαδοπούλου-Κλαμαρή Δ., Η συγγένεια: θεμελίωση-καταχώρηση-προστασία, 2010.

- Παπαχρίστου Αθ., Η υιοθεσία ενηλίκων - Παθολογίες ενός θεσμού, 1996. 

- Ο ίδιος, Η υιοθεσία ενηλίκων, ΚριτΕ 1997,191. 

- Ο ίδιος, Στις υιοθεσίες ενηλίκων ισχύει ανώτατο όριο ηλικίας (γνμδ.), ΧρΙΔ 2003,663. 

- Περάκη Β., Η εκτός γάμου συμβίωση. 

- Σταθόπουλος Μ., Ανατροπή της υιοθεσίας (και ορισμένες σκέψεις για τη βιολογική ακρίβεια της υιοθεσίας), ΚριτΕ 1997,218. 

- Φουντεδάκη Κ., Υιοθεσία, 2010.

- Ψούνη Ν., Η ηλικία του υιοθετούντος επί υιοθεσίας ενηλίκου σε: Γενέθλιον Απ. Γεωργιάδη Ι, 2006.

 

 

*Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

  • Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΕΟΔ

    Κυκλοφόρησαν από τη "Νομική Βιβλιοθήκη" τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου με τίτλο "Σύγχρονες εξελίξεις για την ίδρυση και κατάργηση της συγγένειας" που έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία στη Χαλκίδα στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2018. 

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..