Υιοθεσία

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

 

Α. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

- Βαθρακοκοίλης Α., Οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις της υιοθεσίας ενηλίκου, ΧρΙΔ 2005,284. 

- Βασιλακάκης Ε., Η νέα νομοθετική ρύθμιση των διεθνών υιοθεσιών, Αρμ 1997,1313. 

- Βρέλλης Σ., σε ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 2009. 

- Γεωργιάδης Απ., Η δικαστική αναπλήρωση της συναινέσεως των γονέων για την υιοθεσία ανηλίκου, ΕλλΔνη 1995,1512. 

- Γκατζηρούλης Α., σε Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου Ράμμου/Κλαμαρή, τόμος II, σελ. 1947 επ. 

- Δεληγιάννης Ι., Προϋποθέσεις και διαδικασία τέλεσης της υιοθεσίας ανηλίκων κατά το νέο δίκαιο (Ν 2447/1996), Αρμ 1998,1. 

- Ο ίδιος, Η μεταρρύθμιση του δικαίου της υιοθεσίας κατά το Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης - Γενική Παρουσίαση και κοινωνική διάσταση της μεταρρύθμισης, σε ΕΝΟΒΕ, Η μεταρρύθμιση του δικαίου της υιοθεσίας, 1996, 23. 

- Ευαγγελίδου-Τσικρικά Φ., Μορφές ανίσχυρου της υιοθεσίας και τρόποι προσβολής της, 2001. 

- Κεραμεύς Κ., Δικονομικά ζητήματα του Νέου Οικογενειακού Δικαίου, ΕλλΔνη 1988,1295. 

- Κοτζάμπαση Α., Υιοθεσία φυσικού τέκνου του συζύγου και διαζύγιο - Ζητήματα σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας μετά το διαζύγιο, σε ΕΝΟΒΕ: Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν 2447/1996), 2006, σ. 96. 

- Κουμουτζής Ν., Η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας μετά το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη διακοπή της συμβίωσης του φυσικού και του θετού γονέα, ΧρΙΔ 2005,84. 

- Ο ίδιος, Υιοθεσία μετά από δανεισμό μήτρας χωρίς δικαστική άδεια. Kατάχρηση θεσμού – Kαταστρατήγηση νόμου, ΕφΑΔΠολΔ 2019,26.

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε., Ζητήματα του νέου δικαίου της υιοθεσίας, ΚριτΕ 1997/2,177. 

- Κουτσουράδης Αχ., Είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου ορίου διαφοράς ηλικίας μεταξύ υιοθετούντος και υιοθετουμένου, ΕλλΔνη 1997,1986. 

- Λέκκας Γ., Προθεσμίες και συγγένεια στον αστικό κώδικα, 2012. 

- Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ., Περί της ακυρότητος της υιοθεσίας ιδία λόγω ελλείψεως της νομίμου ηλικίας του υιοθετούντος, ΕΕΝ 1954,484. 

- Μπέης Κ., Ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο για την τέλεση της υιοθεσίας, Δ 1992,952. 

- Ο ίδιος, Το εκ του άρθρου 9 παρ. 1 ΝΔ 4532 απαράδεκτο αιτήσεως υιοθεσίας, ΝοΒ 14,1191. 

- Νικηφόρου-Αναστασιάδου Σ., Οι «πρόνοιες» του Ν 2447/1996 - Η εφαρμογή τους στην πράξη, Αρμ 2004,1510. 

- Νικολόπουλος Π., σχόλιο στην ΠΠρΑΘ 431/2013 ΝοΒ 2014,880. 

- Παναγόπουλος Κ., Υιοθεσία τέκνου του συζύγου που αποκτήθηκε με παρένθετη κύηση, ΑρχΝ 2012,1. 

- Πανταζόπουλος Στ., Σκέψεις για την αναπλήρωση της συναίνεσης του φυσικού γονέα με δικαστική απόφαση, λόγω καταχρηστικής άρνησης παροχής, ΕλλΔνη 1990,737. 

- Παντελίδου Κ., Συναίνεση προς υιοθεσία θετού τέκνου, ΕλλΔνη 1997,1030.

- Η ίδια, Η έννοια του σπουδαίου λόγου στο δίκαιο της υιοθεσίας, Αρμ 1994,1237. 

- Η ίδια, Το ονοματεπώνυμο στην οικογένεια, ΕφΑΔ 2012,6. 

- Η ίδια, Οι τελευταίες αλλαγές στο δίκαιο της υιοθεσίας που επέφερε ο Ν 2915/2001, Αρμ 2002,833. 

- Παύλου Σ./Φουντεδάκη Κ./Δημήτραινας Γ, Αποδεικτικές απαγορεύσεις και υιοθεσία (γνωμ.), ΠοινΔικ, 2002. 

- Παπαδοπούλου, Ο ρόλος του δικάζοντας δικαστή στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, 2000. 

- Παπασιώπη-Πασιά Ζ., Υφιστάμενα κωλύματα στο πρόσωπο του υιοθετουμένου κατά τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου επί της σύστασης της υιοθεσίας δικαίου στις ελληνικές συγκρούσεις νόμων, Αρμ 2005,1181. 

- Η ίδια, Διακρατικές υιοθεσίες, 2003. 

- Η ίδια, Οι ουσιαστικοί κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου των άρθρων 4 και 5 του Ν 2447/1996 για τις διακρατικές υιοθεσίες και χαρακτηριστικά προβλήματα δικονομικού διεθνούς δικαίου που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους, ΧρΙΔ 2005,589. 

- Η ίδια, Το πεδίο εφαρμογής και η σημασία της Σύμβασης της Χάγης του 1993, Τιμ. Τόμος Κ. Κεραμέως ΙΙ, 2010, 1131 επ. 

- Παπαχρίστου Αθ., Η οιονεί δικαιοπραξία, 1989. 

- Ο ίδιος, στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, τόμος VIII, 2η εκδ, 2003, αρθρ. 1542-1588. 

- Ο ίδιος, (επιμ.), Αμοριανού Σ., Νικολόπουλος Π., Χριστοδούλου Κ., Η υιοθεσία ανηλίκων, 1994. 

- Πεδιαδίτη Ε., Οι μεταρρυθμίσεις του οικογενειακού δικαίου όσον αφορά το διαζύγιο, το επώνυμο των συζύγων και την υιοθεσία, ΕφΑΔ 2009,35. 

- Περάκη Β., σε Απ. Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 2013, άρθρο 1542-1588. 

- Η ίδια, Δίκαιο Υιοθεσίας και Αναδοχής μετά τον Ν 4538/2018.

- Ράμμου-Τσιριντάνη, Γνωμοδό¬τηση, ΝοΒ 1963,625. 

- Ροϊλός-Κουμάντος, Οικογενειακό Δίκαιο, Προλεγ. στα άρθρα 1568-1588. 

- Σπυριδάκης Ι., Η υιοθεσία ανηλίκων, 1997. 

- Σταθόπουλος Μ., Ανατροπή της υιοθεσίας (και ορισμένες σκέψεις για τη βιολογική ανακρίβεια της υιοθεσίας), ΚριτΕ 1997/2,201. 

- Τζαβέλα Μ., Διακρατικές υιοθεσίες και αρχή της επικουρικότητας - Η ερμηνευτική προσέγγιση της αρχής της επικουρικότητας με βάση το συμφέρον του τέκνου, ΕφΑΔ 2015,1097.

- Τροκάνα θ., σχόλιο στην ΠΠρΑΘ 879/2004 Αρμ 2005,32. 

- Φουντεδάκη Κ., Υιοθεσία, Ο Ν 2447/1996, οι τροποποιήσεις και η εφαρμογή του 2010. 

- Η ίδια, Η σημασία της προσωπικής κατάστασης του (υποψήφιου) θετού γονέα στην υιοθεσία, ΧρΙΔ 2010,81. 

- Η ίδια, Η ελαττωματική υιοθεσία, 1993. 

- Η ίδια, Το Διαχρονικό Δίκαιο του Ν 2447/1996 για την υιοθεσία, οι τροποποιήσεις και η νομολογιακή του εφαρμογή, Αρμ 2006,1176. 

- Η ίδια, Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η μυστικότητα της υιοθεσίας, ΠειρΝομ 2011,25. 

- Η ίδια, Favor adortionis και favor adoptantis: οι νομοθετικές παρεμβάσεις στο θέμα της ανώτατης διαφοράς ηλικίας μεταξύ θετού γονέα και θετού παιδιού στην υιοθεσία ανηλίκων, ΚριτΕ 1992/2,89. 

- Χατζηκωνσταντή Κ., σε Καράκωστα ΑΚ, άρθρα 1571 επ.

- Χατζόπουλος, Περί υιοθεσίας κατά τον Αστικόν Κώδικα, ΕΕΝ 1946,313.

 

Β. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ

- Βαθρακοκοίλης Β., Οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις της υιοθεσίας ενηλίκου, ΧρΙΔ 2005,283. 

- Δασκαρόλης Γ, Πρόσφατοι επεμβάσεις εις το δίκαιο της υιοθεσίας (Υιοθεσία ενηλίκων, Ανασύσταση Υιοθεσίας), Αρμ 2002,1269. 

- Παναγόπουλος Κ., Η συγγένεια, 2005. 

- Ο ίδιος, Τρεις περιπτώσεις κωλύματος γάμου λόγω συγγένειας υπό το πρίσμα των αλλαγών που επέφερε στον ΑΚ ο Ν 2447/1996, Digesta 2 (1999-2000). 

- Παντελίδου Κ., Οι τελευταίες αλλαγές στο δίκαιο της υιοθεσίας που επέφερε ο Ν 2915/2001, Αρμ 2002,838. 

- Παπαδοπούλου-Κλαμαρή Δ., Η συγγένεια: θεμελίωση-καταχώρηση-προστασία, 2010.

- Παπαχρίστου Αθ., Η υιοθεσία ενηλίκων - Παθολογίες ενός θεσμού, 1996. 

- Ο ίδιος, Η υιοθεσία ενηλίκων, ΚριτΕ 1997,191. 

- Ο ίδιος, Στις υιοθεσίες ενηλίκων ισχύει ανώτατο όριο ηλικίας (γνμδ.), ΧρΙΔ 2003,663. 

- Περάκη Β., Η εκτός γάμου συμβίωση. 

- Σταθόπουλος Μ., Ανατροπή της υιοθεσίας (και ορισμένες σκέψεις για τη βιολογική ακρίβεια της υιοθεσίας), ΚριτΕ 1997,218. 

- Φουντεδάκη Κ., Υιοθεσία, 2010.

- Ψούνη Ν., Η ηλικία του υιοθετούντος επί υιοθεσίας ενηλίκου σε: Γενέθλιον Απ. Γεωργιάδη Ι, 2006.

 

 

*Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

  • Στατιστικά στοιχεία για το οικογενειακό δίκαιο 2017-2018

    Επισυνάπτεται το από 07.10.2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

  • Οι θέσεις της ΕΟΔ επί του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης για την (συν)επιμέλεια τέκνων

    Ενόψει του διαλόγου που διεξάγεται για το ζήτημα της συνεπιμέλειας, η ΕΟΔ  καταθέτει στη δημόσια συζήτηση ορισμένες απόψεις και διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες.

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..