Αρχαιρεσίες ΕΟΔ 22.09.2021

Δυνάμει της από 22.06.2021 Απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου, κατ'  άρθ. 11 του Καταστατικού της,  συγκαλεί  Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 22.09.2021 και ώρα 18.00 μμ. στα γραφεία της ΕΟΔ (Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα), για την διενέργεια αρχαιρεσιών προκειμένου να αναδειχτούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 

Για τον λόγο αυτόν  καλείστε να παρευρεθείτε κατά τον ανωτέρω χρόνο και τόπο, προκειμένου να αναδειχθούν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες και θα επιμεληθεί της διαδικασίας κατ' αρθ. 14 του ισχύοντος Καταστατικού.   

Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσα μέλη είναι ταμειακά ενήμερα.

Αθήνα 06 Σεπτεμβρίου 2021

Για το ΔΣ

 Ο Πρόεδρος         Η Γ. Γραμματέας

 Ιωάννης Τέντες      Μιλένα Αποστολάκη