Στατιστικά στοιχεία για το οικογενειακό δίκαιο 2017-2018

Επισυνάπτεται το από 07.10.2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.